Första fasen av den nya modellenför kapitalanskaffning har inletts

Oikocredit skapar ett enklare och mer direkt sätt för människor och organisationer att investera i kooperativet och öka den sociala effekten.

Oikocredits nya modell för kapitalanskaffning erbjuder investerare en enda kanal för att investera direkt i det internationella kooperativet. Investerare i Sverige investerar för närvarande indirekt i OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) genom Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF).

OISF är medlem i Oikocredit. Den innehar medlemsaktier i Oikocredit och utfärdar depåbevis för dessa aktier till investerare. Enligt den nya modellen kommer investerare att kunna investera direkt i Oikocredit via andelar som emitteras av kooperativet.

Andelarna är i form av egetkapitalinstrument utan rösträtt och liknar i huvudsak de medlemsaktier och depåbevis med tillhörande villkor som OISF emitterat för sitt medlemsaktieinnehav. Samma investerarstödsteam hos Oikocredit kommer att fortsätta att vara den primära kontaktpunkten för investerare i Sverige när det gäller administrationen av andelarna.

Den nya modellen förväntas förena Oikocredits arbete och öka dess påverkan

Andelar kommer att ersätta de medlems aktier som emitterats av Oikocredit, de depåbevis som emitterats av OISF för sitt medlemsaktieinnehav och andra investeringsprodukter som erbjuds av Oikocredits stödföreningar. Detta kommer möjliggöra för Oikocredit att förenkla och standardisera sitt investeringsutbud inom alla sina aktiva marknader.

Det kommer möjliggöra för kooperativet att använda mer resurser i partnerskap och projekt som gynnar låginkomstsamhällen samt att främja hållbar utveckling tillsammans med sitt globala nätverk av investerare, medlemmar och partners.

Den första fasen av förändringarna träder i kraft 1 mars 2023

Oikocredit inför den nya modellen i två faser.

Under den första fasen, med verkan från och med den 1 mars 2023, omvandlar Oikocredit de medlemsaktier som OISF innehar till andelar. Som ett resultat av detta kommer i mars den underliggande produkten för alla depåbevis som innehas av investerare att bli en andel istället för en medlemsaktie.

I den andra fasen, från och med den 1 april 2023, kommer varje berättigad person eller organisation i Sverige att kunna köpa andelar direkt från Oikocredit och alla OISF kommer inte lägre att utfärda depåbevis. Med verkan från samma dag kommer alla depåbevis  som innehas av investerare att bytas ut mot andelar.

Investerare behöver inte vidta några åtgärder för att byta ut sina depåbevis i den andra fasen. Om de inte samtycker till förändringen kan de begära att få sina investeringar inlösta på samma sätt som för närvarande.

Mer information finns nedan i tabellen och i avsnittet med vanliga frågor och svar.

Viktig information som beskriver förändringen, inklusive de uppdaterade villkoren för OISF depåbevis, ett tillägg till OISF-prospektet samt villkor och prospekt för andelarna finns nu tillgängliga (se "Dokumentation för ny kapitalanskaffningsmodell").

Vårt arbete med partners fortsätter. Investera idag för att finansiera detta arbete.


Jämförelse av de viktigaste egenskaperna hos de nuvaran depåbevis och andelar

Depåbevis (nuvarande produkt) Andelar (ny produkt)
Emittent Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), med säte i Amersfoort, Nederländerna. Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), med säte i Amersfoort, Nederländerna.
Typ av investering Depåbevis utan rösträtt utfärdat av OISF för en aktie utfärdad av Oikocredit. Icke-röstberättigat egetkapitalinstrument benämnt "Andelar" emitterat av Oikocredit.
Minsta investering SEK 2000 (det nominella värdet för ett depåbevis). SEK 2000 (det nominella värdet för en andel).
Emissionspris Emissionspriset för ett depåbevis är det nominella värdet (2000 SEK). Emission till ett substansvärde som understiger 2000 SEK kräver en ändring av Oikocredits bolagsordning med godkännande av bolagsstämman. Emissionspriset för en andel är det nominella värdet (2000 SEK) eller nettotillgångsvärdet, beroende på vilket som är lägst. Detta gör det möjligt för Oikocredit att emittera andelar om värdet på andelarna skulle sjunka, utan att behöva ändra bolagsordningen. Det har uttryckligen angivits i villkoren för deltagande hur substansvärdet per delägarandel i utländsk valuta beräknas om substansvärdet sjunker under det nominella värdet. Läs mer i avsnittet Valiga frågor och svar.
Inlösenpris Nominellt värde (2000 SEK) eller nettotillgångsvärdet, beroende på vilket som är lägst. Detta innebär att inlösenpriset inte får överstiga 2000 SEK, men kan vara lägre. Samma som för depåbevis.

Det har uttryckligen angivits i deltagarvillkoren hur nettotillgångsvärdet i utländsk valuta beräknas om nettotillgångsvärdet sjunker under det nominella värdet. Läs mer i avsnittet Vanliga frågor och svar.

Utdelning Enligt beslut av Oikocredits medlemmar vid den årliga bolagsstämman. Tidigare utdelningsnivåer har varit 2 %, 1 % och 0,5 % (se de senaste utdelningssiffrorna i tabellen över 5 års översikt i vår årsredovisning). Det har också funnits år då ingen utdelning har betalats ut. Samma som för depåbevis.
Kostnader för investeringsförvaltning Princip tillåtet, men har inte införts I princip tillåtet men, har inte införts.
Risker

En investering i depåbevis medför finansiella risker som är typiska för en investering i ett företags eget kapital. Dessa och andra risker beskrivs i OISF:s prospekt.
En investering är i grunden förknippad med betydande risker och kan leda till att det investerade kapitalet går helt förlorat.
Oikocredit strävar efter att skydda investerarnas kapital genom noggranna affärsbeslut och noggranna avsättningar för förväntade förluster, även om en kvarstående risk aldrig helt kan uteslutas. Sedan Oikocredit startade 1975 har ingen investerare förlorat något av sitt kapital. Tidigare resultat är dock ingen garanti för framtida resultat.

Riskprofilen är densamma som för depåbevis. Riskerna med att investera i andelar beskrivs i ett nytt prospekt.
Inlösen

Du kan när som helst lämna en inlösenbegäran genom att fylla i ett inlösenformulär för att begära tillbaka dina pengar. Begäran om inlösen behandlas månadsvis.

Investeringsinlösen sker alltid enligt Oikocredits gottfinnande.

Liksom för depåbevis kan du lämna en begäran om inlösen. Inlösen behandlas månadsvis och är alltid avhängiga av Oikocredits gottfinnande. Dessutom kan Oikocredit också besluta att lösa in om en investerare inte längre uppfyller kraven för att vara berättigad eller innehavet motsvarar mindre än en andel.
Ansvar Investerarnas ansvar är begränsat till det belopp de har investerat. Detta innebär att en investering kan gå förlorad till fullo, men investerarna kan inte hållas ansvariga för kooperativets skulder utöver det belopp de har investerat. Samma som för depåbevis.

Vanliga frågor

 • Varför övergår Oikocredit till en ny modell för kapitalanskaffning?

  Oikocredit vill erbjuda investerare en enklare och mer direkt investering. Med andelar kan alla berättigade personer eller organisationer investera direkt i Oikocredit. Detta kommer att förena Oikocredits arbete genom att standardisera dess modell för kapitalanskaffning i olika länder och förväntas frigöra mer resurser för investeringar i lån, kapitalandelar, kapacitetsuppbyggnad och samhällsorienterade projekt som gynnar Oikocredits partners och de kunder med låga inkomster som betjänas. Det kommer också att göra det möjligt för Oikocreditatt fokusera mer på verksamhet som främjar hållbar utveckling, tillsammans med kooperativets nätverk av investerare, medlemmar och partners.

  More questions
 • Vad är den största skillnaden mellan de nya och de gamla modellerna?

  I framtiden vill Oikocredit att investerare ska investera direkt i kooperativet istället för att investera via Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF). Enligt den nya modellen kommer investerare att kunna investera i egetkapitalinstrument utan rösträtt, så kallade andelar. Andelarna liknar i huvudsak depåbevisen med därtill hörande villkor.

  More questions
 • Vad är den största skillnaden mellan depåbevis och andelar?

  Skillnaderna mellan andelar och depåbevis är minimala.

  Det tillkommer fortfarande inga kostnader för förvaltningen av din investering. Det kommer inte heller att ske någon förändring av dina möjligheter att investera eller inlösen, utdelningsbestämmelser, möjligheten att investera i svenska kronor, investeringens riskprofil eller vem du kan kontakta om du har frågor om din investering.

  Den huvudsakliga skillnaden mellan andelar och depåbevis med därtill hörande villkor är att Oikocredit får ge ut andelar till ett värde som är lägre än det nominella värdet (2000 SEK). Detta kommer endast att ske om andelarnas nettotillgångsvärde sjunker under 200 euro vilket är det nominella värdet i Oikocredits referensvaluta. För depåbevis var det inte möjligt att emittera för belopp under 2 000 SEK utan att ändra Oikocredits bolagsordning. Läs mer om denna ändring i frågorna “Till vilket pris kommer jag att kunna köpa eller sälja andelar enligt den nya modellen?" och "Vad är substansvärdet per andel och hur fastställs det?"

  More questions
 • När kommer den nya kapitalanskaffningsmodellen att träda i kraft?

  Vi inför den nya kapitalanskaffningsmodellen i två faser (se frågan "Vad kommer att förändras för mig?"). Den första fasen trädde i kraft den 1 mars  2023 och den andra ändringen träder i kraft den 1 april 2023.

  More questions
 • Vad kommer att förändras för mig?

  • 1 mars 2023: Andelars ersatte aktier som underliggande produkt till depåbevis
   • Från och med den 1 mars 2023 har Oikocredit omvandlat de medlemsaktier  som OISF innehar till andelar. Som ett resultat av detta har alla depåbevis som innehas av investerare nu en andel som underliggande produkt istället för en aktie.
   • Du kan fortsätta att investera i OISF:s depåbevis fram till slutet av mars.
   • Som alltid uppstår en fördröjning mellan en investerares begäran om emission och OISF:s utfärdande av depåbevis. Ansökningar som görs i februari behandlas och, om de godkänns, utfärdas de i mars med den underliggande produktändringen.
   • Det rekommenderas att du bekantar dig med de uppdaterade villkoren och den ändrade bolagsordningen för OISF (se listan 'New capital-raising model documents').
   • Ytterligare information om att andelar ersätter medlemsaktier som den underliggande produkten för depåbevisen finns i det andra tillägget till OISF:s prospekt (se listan 'New capital-raising model documents').
  • 1 april 2023: Andelar ersätter depåbevis som investeringsprodukt
   • Från den 1 april 2023 kommer alla berättigade individ eller organisationer i Sverige kunna köpa andelar direkt från Oikocredit, och OISF kommer inte längre att utfärda depåbevis.
   • Med verkan från samma dag kommer alla depåbevis som innehas av investerare bytas ut mot andelar och investerare som tidigare investerade i OISF genom depåbevis, kommer att bli en direkt investerare i Oikocredit genom andelar.
   • Oikocredit kommer att bli den enda enheten som erbjuder, emitterar och löser in Oikocredits investeringsprodukter i Sverige. OISF kommer att sluta administrera alla investeringar från och med detta datum.
   • Som alltid uppstår en fördröjning mellan en investerares begäran om emission och OISF:s utfärdande av Andelar. Ansökningar om depåbevis som görs i mars behandlas och, om de godkänns, utfärdas de i april som Andelar.
   • Alla ansökningar om depåbevis som görs från och med detta datum kommer att behandlas som ansökningar om andelar i Oikocredit.
   • Innan detta sker rekommenderas att du bekantar dig med den information som finns tillgänglig på den här webbplatsen om investeringar i andelar, inklusive ett prospekt om andelar och villkor för andelar (se listan 'New capital-raising model documents').

  Om du redan är investerare och inte samtycker till ändringen från depåbevis till andelar kan du begära att få dina depåbevis inlösta enligt den vanliga processen. Observera att inlösen av investeringar alltid sker efter Oikocredits gottfinnande.

  More questions
 • Till vilket pris kommer jag att kunna köpa eller sälja andelar enligt den nya modellen?

  Emissionspris

  Varje andel kommer att emitteras mot nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller det tillämpliga nominella värdet (2000 SEK), beroende på vilket som är lägst. Detta innebär att om NAV per andel är lika med eller högre än 200 euro, vilket är det nominella värdet i Oikocredits referensvaluta, är emissionspriset 2000 SEK. Om NAV per andel är lägre än 200 euro är emissionspriset det lägre NAV per andel uttryckt i SEK. Om du vill veta mer om NAV och hur det beräknas, se frågan "Vad är substansvärdet per andel och hur fastställs det?".

  Detta är en förändring jämfört med den nuvarande situationen där depåbevis endast kan utfärdas till nominellt värde. Det är för närvarande inte specificerat i Oikocredits bolagsordning vad som skulle hända om NAV skulle sjunka under det nominella värdet. I ett sådant scenario skulle Oikocredits styrelse vara tvungen att helt avbryta emissioner (och inlösen) och ändra bolagsordningen med bolagsstämmans godkännande för att tillåta emissioner under det nominella värdet. För OISF:s investerare kan detta innebära en längre period då de inte kan lösa in sin investering.

  Med den nya modellen för kapitalanskaffning kan emissioner fortsätta under det nominella värdet efter beslut av styrelsen. Denna möjlighet skulle göra det möjligt för styrelsen att ha en större verktygslåda till sitt förfogande för att reagera i svåra tider och skydda kooperativet och dess investerare.

  Inlösenpris

  Viktigt är att det är oförändrat hur inlösenpriset fastställs jämfört med depåbevis. Oikocredit kommer att lösa in investerare till NAV per andel. Om NAV per andel är lika med eller högre än det nominella värdet på 200 euro kommer inlösen att ske till det nominella värdet på 2000 SEK. Även om Oikocredit och OISF aldrig tidigare har löst in investerare till ett lägre pris än det nominella värdet, har det alltid varit möjligt att göra det enligt den nuvarande modellen, och investerare har alltid haft risken att få tillbaka mindre pengar än vad de investerat.

  Denna förändring och hur emissions- och inlösenpriset för en andel kommer att beräknas förklaras närmare i en bilaga till villkoren för andelarna.

  Exempel
  Scenario: NAV över det nominella värdet Scenario NAV under det nominella värdet
  Emissionspris Den svenska investeraren Jansson lämnade in en emissionsbegäran på 10 000 SEK. Nettoinvesteringsvärdet för andelarna i svenska kronor fastställdes till 2 120 SEK och därför fastställdes emissionskursen till 2 000 SEK per andel (det nominella värdet). Efter Oikocredits positiva beslut om emission och inlösen av andelar kommer investeraren Jansson att få 5 andelar. Den svenska investeraren Jansson lämnade in en emissionsbegäran på 10 000 SEK. Nettoinvesteringsvärdet för andelar i svenska kronor fastställdes till 1 760 SEK, varför emissionspriset fastställdes till 1 760 SEK per andel. Efter Oikocredits positiva beslut om emission och inlösen av andelar kommer investeraren Jansson att få 5,68 andelar.
  Inlösenpris Den franska investeraren Molet lämnade in en begäran om inlösen på 750 euro. Denna investerare har 21,3 andelar. Nettoinvesteringsvärdet för euro-deltagandet fastställdes till 212 euro, och därmed fastställdes inlösenpriset till 200 euro per andel (det nominella värdet). Efter Oikocredits positiva beslut om emission och inlösen av andelar kommer Oikocredit att betala 750 euro till investeraren Molet, förutsatt att ingen skatt måste innehållas. Hans investering kommer att minskas med 3,75 andelar och kommer att vara 17,55 andelar. Den franska investeraren Molet lämnade in en begäran om inlösen på 750 euro. Denna investerare har 21,3 andelar. Nettoinvesteringsvärdet för euro-andel fastställdes till 176 euro, och därmed fastställdes inlösenpriset till 176 euro per andel. Efter Oikocredits positiva beslut om emission och inlösen av aktier kommer Oikocredit att betala 750 euro till investeraren Molet, förutsatt att ingen skatt måste innehållas. Hans position kommer att minskas med 4,26 andelar och kommer att vara 17,04 andelar.
  More questions
 • Vad är nettotillgångsvärdet per andel och hur fastställs det?

  Nettoinvesteringsvärdet (NAV) beskriver värdet på en andel per den sista kalenderdagen i månaden. Nettoinvesteringsvärdet per andel beräknas i fyra steg:

  1. Fastställande av "totalt investerarbelopp" genom att multiplicera antalet utestående andelar för varje valuta, med det nominella värdet och med växelkursen mot euron (hämtad från Bloomberg den sista kalenderdagen i månaden). Detta ger oss det totala investerarbeloppet i euro.
  2. Fastställande av Oikocredits "nettotillgångsvärde (NAV)" genom att dra av beloppet för skulder utan eget kapital från det totala beloppet för tillgångar. Vi fastställer detta från Oikocredits balansräkning per den sista kalenderdagen i varje månad.
  3. Fastställande av "nettotillgångsvärdet (NAV)-kvot" genom att dividera Oikocredits nettotillgångsvärde (från steg 2) med det totala investerarbeloppet (från steg 1). NAV-kvoten anger hur många cent som finns tillgängliga för varje euro i det totala investerarbeloppet. Om kvoten är högre än 1 följer det att substansvärdet per andel är högre än det nominella värdet. Om så är fallet kommer emission och inlösen att ske till nominellt värde.
  4. Fastställande av det exakta substansvärdet för de andelar som emitterats i varje valuta genom att multiplicera NAV-kvoten med andelens nominella värde.
  More questions
 • Jag är redo att investera. Vad kan jag göra?

  Under tiden som dessa förändringar av kooperativets kapitalanskaffningsmodell sker,  fortsätter Oikocredits arbete med partners, och din investering finansierar detta arbete. Fyll i detta formulär för att anmäla ditt intresse för att bli investerare. Du kan även använda denna utskrivningsbara blankett. Efter att ha genomgått en kontroll av behörighet och identitet kan du göra din första investering.

  More questions
 • Jag har fler frågor. Vem kan jag fråga?

  Du kan kontakta investerarstödet i Nederländerna via e-post oi.support@oikocredit.org. 

  Om du vill prata med någon kan du skicka ett e-postmeddelande till oi.support@oikocredit.org med önskad tid och telefonnummer, så ska vi göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål. Observera att personalen inte talar svenska, utan endast engelska.

  More questions

Denna sida uppdaterades senast 1 mars 2023.