Vanliga frågor

 • Vad är Oikocredit International Share Foundation (OISF)?

  Genom att fortlöpande erbjuda depåbevis för andelar i Oikocredit Ecumenical Development Co-operative Society U.A. (Oikocredit) tillhandahåller Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF)  möjligheter till investering även för icke-kyrkliga organ, såsom banker, utvecklingsorganisationer och privatpersoner.

  Mer frågor
 • Vad är depåbevis?

  Depåbevis utgör registrerade anspråk (vorderingen op naam på nederländska) gentemot OISF (med förbehåll för villkoren gällande administration i Bilaga 1 i OISF-prospektet). De representerar förmånsintresset i de andelar som emitteras på ett-till-ett-basis av Oikocredit och som förvärvas och administreras av OISF i innehavarnas intresse. Depåbevisen erbjuds fortlöpande och det finns inget maximalt antal depåbevis eller begränsad tidsperiod under vilken depåbevisen kan emitteras eller förvärvas. Varken depåbevisen eller andelarna är noterade på någon börs. Depåbevisen kan endast tillhandahållas till individer, företag eller organisationer som till fullo samtycker till Oikocredits mål och som antas som godkända innehavare av OISF:s styrelse enligt eget gottfinnande. Depåbevis kan utfärdas till icke-kyrkliga organ, såsom banker, utvecklingsorganisationer och privatpersoner.

  Mer frågor
 • Vad ger de vanligtvis för utdelning?

  Oikocredit betalar ut en brutto utdelning på sina andelar. Utdelningen är inte garanterad utan beror på det ekonomiska resultatet under ett givet år. 

  Mer frågor
 • Hur räknas utdelningen ut för delar av året?

  Sedan 2012 har utdelning betalats för varje hel månad som depåbevisen innehafts. Till exempel var årsutdelningen för 2017 som betalades ut i juni 2018 1 %. Utdelningen motsvarar alltså 1/12 av 1 % för varje hel kalendermånad under året som depåbevisen varit registrerade på innehavaren.

  Mer frågor
 • När betalas eventuell utdelning ut?

  Utdelningen beräknas  i juni varje år och baseras på ditt innehav under föregående år. Till exempel baseras utdelningen i juni 2016 på innehav från 1 januari 2015 till 31 december 2015. Du kan välja att återinvestera utdelningen, få den utbetalad (minst 50€ eller motvärdet därav) eller donera den till Oikocredit.

  Mer frågor
 • Omfattas min investering av något ersättningssystem för finansiella tjänster?

  Nej. Oikocredit omfattas inte av något ersättningssystem för finansiella tjänster i något land. Oikocredit är inte en bank och din investering är i Oikocredit Internationals aktiekapital och är därmed behäftad med risk.

  För att hantera risken adderas kapitalet från alla investerare i hela världen samman, vilket sprider risken över en mängd olika sektorer i de 70 länder där vi är verksamma. Dessutom begränsas eventuella kreditförluster via Oikocredits egen reservfond för osäkra fordringar; och valutarisker begränsas via Oikcoredits valutariskfond. Läs Oikocredit Internationals och Oikocredit International Share Foundations prospekt för en fullständig redogörelse för riskerna.

  Sedan starten1975 har Oikocredit aldrig underlåtit  att återinlösa en investering på begäran, till sitt ursprungliga värde. Historisk utveckling ska dock inte ses som en garanti för framtida utveckling. Din investering är potentiellt illikvid och återbetalning av din investering är inte garanterad.

  Mer frågor
 • Varför är prospektet ett så omfattande dokument?

  Informationen i prospektet specificeras av den nederländska regleringsmyndigheten för att säkerställa att du är medveten om de potentiella riskerna och att du ges en realistisk bild av vilka vinster investeringen kan ge.

  Mer frågor
 • Kan en investering registreras i gemensamt namn?

  Nej, investeringen (nya investeringar) kan endast registreras i ett namn i OISF Sverige. Vi kommunicerar med de individer som anges i den ansökan som du tillhandahåller. För investerande organisationer anses namnet på organisationen vara "investeraren" och en kontaktperson anges i ansökan.

  Mer frågor
 • Hur återinlöser jag in min investering?

  När Oikocredit mottagit din ifyllda och signerade blankett Återinlösen tar återinlösen omkring en månad, men kan ibland ta längre tid.

  Oikocredit har, som andra finansiella institut som erbjuder ömsesidigt andelskapital, en klausul i sin bolagsordning att de kan skjuta upp inlösen i upp till 5 år. Bestämmelsen är ämnad att skydda Oikocredits stabilitet och framförallt dess låntagare i en eventuell krissituation. Klausulen har aldrig åberopats. Den historiska utvecklingen ger dock ingen garanti inför framtiden. Din investering är riskutsatt, potentiellt illikvid och återbetalning av din investering är inte garanterad.

  Mer frågor
 • Hur avslutar jag min investering?

  När du har fyllt i och skickat in blanketten Återinlösen med begäran om återinlösen av hela det belopp som investerats i OISF, tar det omkring en månad (men kan ibland ta längre tid).

  Oikocredit har, som andra finansiella institut som erbjuder ömsesidigt andelskapital, en klausul i sin bolagsordning att de kan skjuta upp inlösen i upp till 5 år. Bestämmelsen är ämnad att skydda Oikocredits stabilitet och framförallt dess låntagare i en eventuell krissituation. Klausulen har aldrig åberopats. Den historiska utvecklingen ger dock ingen garanti inför framtiden. Din investering är riskutsatt, potentiellt illikvid och återbetalning av din investering är inte garanterad.

  Mer frågor
 • Betalar man skatt på utdelningen?

  Du kanske måste betala skatt på utdelningen där du är skattskyldig beroende på de regler som gäller för dig eller den organisation du företräder. Utdelning betalas brutto som en utländsk utdelning och det är din skyldighet att deklarera bruttoutdelningar till Skatteverket.

  Inga årliga förvaltningsavgifter, extra kostnader, provisioner eller andra avgifter tas ut på utdelningen.

  Mer frågor
 • Hur gammal måste jag vara för att investera i OISF?

  Du måste vara minst 18 år.

  Mer frågor
 • Kan en välgörenhetsorganisation investera i OISF?

  Ja, man kan investera i Oikocredit som privatperson, välgörenhetsorganisation och alla andra typer av juridiska personer. Hör av dig till oss om du har frågor om hur du kan göra en social investering som välgörenhetsorganisation, stiftelse, företag eller annan typ av organisation. Det går att investera som organisation via vår onlineansökan för företag. Kontakta oss om du vill ha mer information.

  Mer frågor
 • Vem hör jag av mig till om jag har frågor om min investering?

  Din investering kommer att utgöras av en utländsk investering i en organisation som är registrerad i Nederländerna. Du bör i första hand kontakta den svenska representanten för OISF Sverige. Om du behöver kontakta Oikocredit i Nederländerna kan du nå oss på telefonnummer +31 (0)33 422 4040. Obs: På kontoret talas inte svenska, bara engelska.

  Mer frågor
 • Hur gör jag om jag vill ha en uppgift om min senaste investering?

  Du kan begära en bekräftelse på din senaste investering via e-post (Sweden@oikocredit.org) eller per brev till Oikocredit International Share Foundation, for the attention of Mireille Hendriks-van Heumen, P.O. Box 2136, 3800 CC, Amersfoort, Nederländerna. Obs: begäran kommer att hanteras snabbare om du skickar den via e-post.

  Mer frågor
 • Hur gör jag om jag vill investera som privatperson?

  Om du är en privatperson över 18 år kan du investera via vår onlineansökan. Se till att du har fyllt i alla fält och besvarat alla frågor, annars kan vi inte behandla din ansökan.

  Mer frågor
 • Jag har skickat en (ansökan/utökning/återinlösen) men inget har hänt, vad gör jag då?

  Du kan bara ansöka om att bli ny investerare via vår on-linetjänst. Du kan inte göra det via e-post.

  Om det gäller andra ärenden ber vi om ursäkt. Då har något gått fel. Skicka ditt ärende igen till Sweden@oikocredit.org eller med brev (Oikocredit International Share Foundation, P.O. Box 2136, 3800 CC, Amersfoort, Nederländerna). Obs: begäran kommer att hanteras snabbare om du skickar in den via e-post.

  Mer frågor
 • Hur gör vi om vi vill investera som företag?

  Företag och organisationer kan investera via on-linetjänsten för företag. Se till att du har fyllt i alla fält och besvarat alla frågor, annars kan vi inte pröva din ansökan.

  Mer frågor