Utmärkande egenskaper för investeringen

Depåbevis (“DB”) från Stichting Oikocredit International Share Foundation (”OISF”)

När du investerar förvärvar du depåbevis, (“DB”), från Stichting Oikocredit International Share Foundation ("OISF"). Det investerade kapitalet används i sin helhet för att köpa andelar i Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A., ("Oikokredit"). Det är med dessa pengar som Oikocredit beviljar lån och gör investeringar i organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Varje DB motsvarar en Oikocredit andel. OISF DB är en investeringsprodukt som har ett eget Prospekt.

OISF har publicerat ett Prospekt om DB som har godkänts av Financial Markets Authority i Nederländerna och som är tillåtet för marknadsföring i Sverige av den svenska tillsynsmyndigheten (Finansinspektionen). Ett sådant godkännande ska inte förstås som en uppmaning att investera i DB. Potentiella investerare bör läsa OISF-prospektet innan de fattar sitt investeringsbeslut för att till fullo förstå potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i DB.

Du finner all information om att investera i OISF i sammanfattningen av OISF-prospektet, (på svenska), och i det fullständiga OISF-prospektet, (på engelska), inklusive informationen som införlivats som referens.

 • Vilken social påverkan har jag?

  Din investering kommer att användas för att finansiera projekt inom finansiell integration, (mikrofinansiering), jordbruk och förnybar energi i Afrika, Asien och Latinamerika. Oikocredit väljer ut de organisationer som stöds genom att bedöma deras sociala och miljömässiga påverkan och analysera deras styrningsprocesser. Oikocredits mål är att uppnå största möjliga sociala påverkan med projekt som är ekonomiskt genomförbara.

  Oikocredits uppdrag är att förbättra livskvaliteten för låginkomsttagare. Av den anledningen erbjuds tekniskt stöd och utbildning till många organisationer, tillsammans med finansiering, så att de når fler människor och med bättre tjänster.

  För mer information om användningen av Oikocredits medel, se avsnitt 4 i OISF-prospektet.

 • Vad är avkastningen?

  Avkastningen på depåbevisen via andelarna i Oikocredit som förvärvats med de investerade pengarna, det vill säga deras årliga utdelning, om sådan lämnas.

  Utdelningen fastställs årligen på Oikocredits bolagsstämma. Den utdelning som motsvarar ett räkenskapsår delas ut efter att bolagsstämman hållits, vanligtvis under juni påföljande år.

  Oikocredit ändrar inte andelens nominella värde, så det finns ingen ytterligare avkastning till följd av höjning av andelsvärdet.

  Positiv avkastning är inte garanterad. Historisk avkastning indikerar inte framtida avkastning.

  För mer information om utdelning, se avsnitt 6.2.2 i OISF-prospektet.

 • Hur mycket kan jag investera?

  Minsta initiala investering är 2 000 kr. Efter det kan du investera vilket belopp du vill. Det behöver inte vara multiplar på 2 000 kr.

 • Kan jag lösa in min investering?

  Du kan när som helst begära inlösen av investeringen. Inlösen kommer att ske enligt de villkor som beskrivs i Bolagsordningen och OISF:s Allmänna Villkor, vänligen se även avsnitt 7 i OISF-prospektet. 

  Lösenpriset kan vara lägre men inte högre än det nominella värdet på 2 000 kr. Priset för inlösen kommer att baseras på det pris till vilket Oikocredit är villig att återköpa motsvarande andelar (med ett maximum av det nominella värdet på 2 000 SEK). Inlösenpriset kommer att vara lägre än 2 000 kronor om nettotillgångsvärdet på andelarna i Oikocredit är lägre än andelarnas nominella värde på 2 000 kronor, vilket till exempel kan inträffa om Oikocredits årsbokslut speglar förlust. För mer information, vänligen se avsnitt 1.2 i OISF-prospektet. 

  För att begära inlösen, fyll i inlösenformuläret och skicka det till oi.support@oikocredit.org. Endast fullständigt ifyllda blanketter kommer att behandlas. Om det behövs kan vi komma att be dig att tillhandahålla ytterligare dokumentation för att vi ska kunna gå vidare med handläggningen av din begäran. 

  Inlösen kan ske om Oikocredit accepterar inlösen. OISF kommer att behandla tecknings- och inlösenbegäran på månadsbasis, efter bekräftelse från Oikocredit att andelarna kommer att vara tillgängliga för köp och försäljning. Enligt Emissions och inlösen policyn utvärderar Oikocredit teckning och inlösen på månadsbasis, och behandlar efter godkännande teckning och inlösen av andelar till sina medlemmar (se även avsnitt 5.6 och 6.4 i Oikocredits Prospekt). Oikocredit kan också besluta att stoppa inlösen tillfälligt. Om så sker kommer du att informeras om detta. 

  För mer information om inlösen av depåbevis, se artikel 9 i de Allmänna Villkoren (bilaga 3 i Prospektet).

 • Hur kan jag göra ytterligare investeringar?

  Eventuella ytterligare investeringar i DB görs via ett ytterligare teckningsformulär, och sådana ansökningar kommer att följa samma procedur som den initiala investeringen. 

  OISF kommer att skjuta upp erbjudandet om DB om Oikocredits styrelse beslutar att skjuta upp emissionen av andelar. Oikocredits styrelse utfärdar andelar diskretionärt i enlighet med bolagsordningen. För mer information, se avsnitt 6.6 i OISF-prospektet.

 • Vilka risker finns det?

  Oikocredit började sin verksamhet 1975 och har sedan dess verkställt en försiktig förvaltning för att bevara värdet på de investerade medlen. Hittills har värdet på Oikocredits andelar inte minskat och ingen investerare har förlorat sina pengar. Det finns dock alltid risker förknippade med alla investeringar. Positiv avkastning är inte garanterad och historisk avkastning indikerar inte framtida avkastning. 

  DB representerar det ekonomiska värdet i de (underliggande) andelarna i Oikocredit. Andelar förvärvas och förvaltas av OISF i andelsinnehavarnas intresse och utfärdas på en-till-en-basis (ett DB =  en andel). Värdet på DB härleds från värdet på de underliggande andelarna i Oikocredit. Därför förknippas DB med som ett minimum samma risknivå som en direktinvestering i andelar i Oikocredit. Mer information om riskerna med investeringar i aktier i Oikocredit finns i avsnitt 1.1 i OISF-prospektet. 

  De viktigaste riskerna för depåbevis är: 

  Utdelningen kan variera och är inte garanterad. Nyckelrisker specifika för Oikocredit som resulterar i ekonomiska förluster för Oikocredit kan ge negativ påverkan på nettotillgångsvärdet per aktie och/eller utdelningsbeloppet att betalas ut för andelarna och därmed för DB. 

  Risk att inlösenpriset på DB understiger det nominella värdet. Priset till vilket OISF kan lösa in DB kommer att baseras på det pris till vilket Oikocredit är villig att köpa tillbaka motsvarande andelar (det nominella värdet på 2 000 SEK eller, om det är lägre, nettotillgångsvärdet). 

  Innehavare kanske inte kan omvandla sin investering i DB till likvida medel på en gång; det beror till stor del på möjligheten för OISF att lösa in DB, vilkas inlösen (beroende på återköpsbeslut av Oikocredit) skulle kunna bli uppskjutet.  

  Inlösen kan endast ske om Oikocredit har samtyckt till att återköpa ett antal andelar från OISF motsvarande antalet DB som ska lösas in. 

  Mer information om riskerna finns i OISF-prospektet avsnitt 1.2 och i sammanfattningen av OISF-prospektet (på svenska).

 • Finns det några provisioner eller andra förknippade avgifter?

  Nej, det finns inga sådana avgifter.