Mikrofinanspartners får stöd i arbetet med fattigdomsbekämpning

Mikrofinanspartners får stöd i arbetet med fattigdomsbekämpning

Client outcomes programme in Nicaragua30 mars | 2017

För att hjälpa partnerorganisationer utvecklas och nå ännu bättre resultat i sitt arbete för bättre livsvillkor och fattigdomsbekämpning initierade Oikocredit för tre år sedan ett program kallat Client outcomes-programme. Som en del av programmet samlades personal från Oikocredit och mikrofinanspartnern Fundenuse i Nicaragua.

En tidigare rapport om utvecklingen av Oikocredits arbete med att stödja partnerorganisationerna konstaterade att kapacitetsbyggande insatser kring insamling och analys av data är avgörande för att se om de goda intentioner som finns faktiskt ger resultat. Det ger också en starkare bas att stå på i utvecklingen av hållbara organisationer. Programmet hjälper Oikocredits mikrofinanspartners förstå vad som fungerar eller sämre för klienterna, och att identifiera var det behövs förbättringar.

Ökad förståelse för fattigdomsnivåer och dataanalys

Client outcomes-programmet startade år 2014 med 11 mikrofinansinstitut (MFI) som var partners till Oikocredit. Målet är att involvera 50 partners till år 2020. År 2016 deltog 14 MFI partners i programmet, däribland nya partners i Indien, Filipinerna och Nicaragua. När en ny partner ansluter sig till programmet börjar Oikocredits avdelning för kapacitetsbyggande (SPCB) med att utvärdera de sociala effekterna av organisationens arbete och sätter sig in i vilka förhållanden och nivåer av fattigdom partnerns klienter befinner sig i.

Detta är en viktig del av utbildningsprocessen och hjälper MFI-personalen förstå informationen i de uppgifter de samlar in. Genom en veckas utbildning i hur man samlar in, hanterar och analyserar data, får mikrofinansinstitutet nya insikter och kan nå bättre resultat. Samtidigt kan Oikocredits SPCB-avdelning få tillgång till information om partnerns arbete och skillnader och likheter mellan partners och regioner.

Skillnader och likheter mellan regioner

Det finns skillnader och likheter mellan partners i olika regioner. En jämförelse av insamlade data i Indien och Nicaragua visar på utmaningarna för Client outcomes -teamet. Analytikerna märkte en skillnad i dataurvalsstorlekar som samlats in av Fundenuse, som hittills är den enda partnern i Latinamerika, och partners i Indien. Partners i Indien har en större mängd kundinformation, beroende på det faktum att Indien har en större befolkningstäthet och MFIer där arbetar med fler klienter. För närvarande är antalet partners i programmet mycket större i Asien då de har fler klienter och då man arbetat med utvecklingen av verktyget Progress out of Poverty Index (PPI) som hjälper partners att mäta förändringen i fattigdomsnivåer före och efter mikrolån och andra insatser. Bilden av skillnaderna mellan regionerna kan komma att förändras när man expanderar i Latinamerika.

SPCB-teamet upptäckte också en intressant likhet, nämligen i sättet MFI-partners i både Indien och Nicaragua definierar ett hushåll. Svaret är köket. Thelma Brenes Muñoz, som är social performance-analytiker, förklarar att i både Nicaragua och Indien är antalet personer som äter i ett kök, eller antalet kök i ett hus, den avgörande faktorn för definitionen av ett hushåll.

Programmets mål och utmaningar

Ett av Client outcomes-programmets viktigaste mål är nu att utöka antalet partners. Teamet hoppas att få med MFIs i Bolivia, Peru och El Salvador inom en snar framtid och utöka den databaserade kapacitetsuppbyggnaden i Latinamerika, samtidigt som man fortsätter arbetet med partners i Asien.

Förutom att inkludera fler och bygga nätverk har andra angelägna behov. Just nu försöker man hitta fler utbildare med särskilda expertområden inom mikrofinans, bland annat inom datainsamling och dataanalys. Det behövs fler som är bra på att utbilda andra och är duktiga på informationshantering. För att kunna öka antalet MFIs i programmet behövs fler utbildare, kunniga personer som kan vara Oikocredits konsulter i Latinamerika och Asien.

Det robusta informationssystemet (MIS) som alla MFI i programmet använder är också viktigt, då det tillhandahåller enhetlig datalagring. Teamet har upptäckt att några av Oikocredits partners har en programvara som inte lagrar insamlad data på ett lättillgängligt och lättanalyserat sätt, vilket försvårar arbetet.

Jämte Oikocredits andra kapacitetsuppbyggnads program, som fokuserar på jordbruk och finansiella tjänster, är Client outcomes-programmet centralt för Oikocredits arbete med "mikrofinans plus", att stödja och erbjuder partners mycket mer än bara finansiering.

« Tillbaka