Tro och handling hänger samman

Tro och handling hänger samman

Anders_Wejryd.jpg

Foto: Magnus Aronsson

12 juni | 2013

I första numret av Oikocredit Sveriges papperstidning (Nr 1 2013) intervjuas ärkebiskop Anders Wejryd om kyrkans arbete för ekonomisk rättvisa. Ärkebiskopen berättar bl a att Svenska kyrkan länge sett arbetet med mikrofinansiering som viktig i kyrkans internationella utvecklingsarbete och har i det arbetet sedan lång tid samarbetat med Oikocredit.

"Tro och handling hänger samman och ska leda till förändring. Utifrån vår teologi ska vi försöka ställa upp för dem som är mest utsatta."

Varför är ekonomisk rättvisa en del av Svenska kyrkans arbete för fattigdomsbekämpning?

Svenska kyrkan arbetar med att förändra orsakerna bakom fattigdom och förtryck för att nå långsiktig hållbar förändring till ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Då krävs strukturell förändring på olika nivåer i samhället och förändrade attityder hos politiska, ekonomiska och finansiella makthavare. Ekonomisk rättvisa handlar om respekt för alla människors grundläggande rättigheter och om strävan efter ett mer ekonomiskt jämlikt samhälle. I dag ligger den ekonomiska makten i händerna på få.  Vi vill öka delaktigheten för dem som berörs av beslut och stärka människors möjlighet att utkräva ansvar från makthavare.

Hur arbetar ni och vilka är framgångsfaktorerna?

Det finns naturligtvis inte en enda lösning på de ekonomiska orättvisorna. Vi måste arbeta på många sätt. Svenska kyrkan arbetar både att förändra politiska beslut och företags agerande – till exempel genom att uppmärksamma situationen för arbetare i låglöneländer – och för att stärka den ekonomiska egenmakten hos individer och grupper – genom de mikrofinans- och jordbruksprojekt vi stödjer. De mänskliga rättigheterna (eller kanske hellre: Den allmängiltiga människorätten!) är en självklar utgångspunkt i vårt arbete. Vår erfarenhet är att vi kan nå framgång om vi arbetar långsiktigt, genom nätverk och i samarbete med organisationer som känner de lokala sammanhangen.

Varför är Oikocredit en samarbetspartner?

Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att ha mikrofinans som en viktig del av utvecklingssamarbeten, och Oikocredit har länge varit en viktig samarbetspartner. Mikrofinans ger människor som tidigare saknat tillgång till finansiella tjänster en chans att skapa förutsättningar för ett bättre liv. Människors förmågor och uppfinningsrikedom behöver näring och stöd och där menar jag att Oikocredits mikrofinanstjänster kan bistå med lämpliga och långsiktigt hållbara lösningar. Genom att placera egna medel i Oikocredit kan vi som enskilda individer och som organisationer på ett konkret sätt bidra till att minska orättvisor.

Vilka resultat vill du se?

Jag vill att Oikocredit ska leverera etiska och relevanta mikrofinanslösningar som byggs utifrån de behov som människor som lever i fattigdom och utsatthet ger uttryck för, och som passar den verklighet de lever i. Med hjälp av detta arbete tror jag att Oikocredit erbjuder en viktig pusselbit i kampen mot fattigdom. Genom ökad ekonomisk frihet ges också människor kraft att inse sina rättigheter och de vågar ställa krav.

Oikocredit Sveriges papperstidning ges ut två gånger om året med nyheter och projektinformation. Den skickas automatiskt till våra investerare. Om du vill beställa pappersexemplar till dig själv, din organisation eller ditt företag gör du det genom att skicka ett mail till sweden@oikocredit.org

« Tillbaka

Arkiv > 2013 > juni

No items found