Oikocredit arbetar för kundernas välfärd

Oikocredit arbetar för kundernas välfärd

fredag 14 juni 2013

Det sociala investeringsföretaget och globala kooperativet Oikocredit har idag tillkännagivit 2012 års sociala resultat vid årsstämman i Kambodja. De sociala resultaten återspeglar de uppgifter som över 634 organisationer har redovisat och bekräftar Oikocredits projektpartners sociala åtagande.

Den 31 december 2012 uppgick Oikocredits portfölj för utvecklingsfinansiering till 530 000 000 euro varav 420 000 000 euro investeras i mikrofinans och resterande del i sociala företag såsom Fairtrade-organisationer och jordbrukskooperativ.

Via Oikocredits mikrofinanspartners nådde man 2012 ut till 28 miljoner människor med finansiella tjänster, en ökning med 11 procent från 2011. Av det totala antalet låntagare var 24 procent jordbrukare, 56 procent levde på landsbygden och 84 procent var kvinnor.

Det sociala resultatet visar att 59 procent av Oikocredits mikrofinansspartners nu erkänner klientskyddsprinciperna, en ökning med nio procentenheter sedan föregående år. Under 2012 började 38 av Oikocredits projektpartners att använda PPI-verktyget ("Progress out of Poverty Index") - ett verktyg för att mäta och följa upp slutlåntagarnas levnadsstandard - vilket innebär att 70 partners tillämpar verktyget.

Positiva sociala resultat

Ging Ledesma, ansvarig för Oikocredits avdelning för sociala påverkan, säger att de positiva resultaten visar att Oikocredits projektpartners fortsätter sitt engagemang för klienternas välbefinnande.

"Resultatet visar tydligt att våra partners når ut till de avsedda klienterna och att fler använder sig av verktyg som garanterar förbättrade villkor", säger Ledesma.

Under 2012 finansierade Oikocredit över 100 initiativ för kapacitetsuppbyggnad. Man påbörjade också den andra fasen av sitt mentorprogram för social påverkan,riktat till mikrofinansinstitut. Under 2012 bedrevs programmet i sex länder och 2013 kommer det att utökas till att omfatta ytterligare fyra.

De mikrofinansinstitut som deltar i mentorprogrammet har redovisat förändringar inom policy  och verksamhet, samt förbättrade resultat inom nyckelområden såsom räckvidd och portföljrisk.

Framåtblick 2013

Under 2013 kommer Oikocredit att fortsätta sin strategi att välja nya partners på grundval av social utvärdering, samt att bistå befintliga partners med att bygga upp kapacitet för att uppnå både ekonomiska och sociala resultat.

Vidare kommer Oikocredit under 2013 att upprätthålla sitt strategiska fokus på Afrika,på jordbrukssektorn och på att tillhandahålla finansiella tjänster till människor som står utanför den reguljära finansmarknaden. Man kommer också att fortsätta mäta, följa upp och avrapportera de sociala resultaten på kundnivå.

Ging Ledesma berättar att risken för överskuldsättning, räntenivåer samt vinstuttag hos projektpartenrs noga kommer att övervakas även i fortsättningen.

"Oikocredit når ut till fler partners och länder än andra privatfinansierade investerare i mikrofinanssektorn. Vi ser därför fram emot att sammanföra våra partners i syfte att kunna utbyta erfarenheter av bästa praxis", tillägger Ledesma.


Oikocredit är en av världens största privatfinansierade investerare av utvecklingsprojekt. Verksamheten bedrivs som kooperativ finansiell institutition och erbjuder krediter och riskkapital till mikrofinansinstitutioner, kooperativ, Fairtrade-organisationer samt små och medelstora företag i utvecklingsländer.

« Tillbaka

Arkiv > 2013 > juni

No items found