Kapacitetsbyggande – stöd till partners och låntagare

Våra samarbetspartners möter ofta många utmaningar utöver de ekonomiska. Kompetensbrist, kunskapsluckor eller avsaknad av certifieringar gör det svårt att nå de önskade ekonomiska och sociala målen. Oikocredits kärnverksamhet är att erbjuda krediter, men vi satsar samtidigt på program för att bygga upp våra partners kunskap och förmåga. Det bidrar till att de kan arbeta än mer effektivt.

För att bygga upp kapacitet och kunskap hos våra samarbetspartners erbjuder vi olika typer av rådgivning och praktisk träning. Lokala experter på plats tar fram skräddarsydda utbildningar i allt ifrån att förbättra dåliga informationshanteringssystem eller ta fram nya produkter till att ge praktisk hälsoutbildning eller stöd för att bygga upp en affärsverksamhet. På varje regionkontor finns en person som har till uppgift att ständigt undersöka vilka behov som finns i området och övervaka de projekt som genomförs.

Samarbetsprojekt

Alla Oikocredits partner har möjlighet att få stöd för kapacitetsbyggnad och Oikocredits projekt genomförs ofta i samarbete med andra finansiärer, såsom Svenska kyrkan och ICCO.

Mentorskap

För oss är det lika viktigt att se till de sociala effekterna av investeringarna som till själva kredithanteringen. Vi erbjuder även våra mikrofinansieringspartner olika mentorskapsprogram för att säkerställa ett starkt klientfokus i den dagliga verksamheten.

Riskhantering

Oikocredit använder ett skräddarsytt system för att följa och utvärdera de tre största riskområdena för verksamheten: kredit-, marknads- och likviditetsrisk.

För att följa utvecklingen övervakar vi ständigt följande delar:

  • riskportföljspoäng (PAR)
  • förändringar på den lokala marknaden
  • landbedömningsrapporter
  • finansiell och social information från lokal personal

Oikocredit utbildar också sina partners genom att anordna workshops i riskhantering. Det gör dem bättre rustade för att identifiera och hantera potentiella hot mot verksamheten.

Traditionellt sett har mikrofinansinstitutioner främst inriktat sig på de ekonomiska utmaningarna, utan att se till andra faktorer. Men genom utbildning i riskhantering får organisationerna bättre möjlighet att sätta upp acceptabla risknivåer, ta fram bedömningsmekanismer, utveckla strategier för riskreducering och pröva effektiviteten i sina kontroller.