Nu satsar Oikocredit på förnyelsebar energi

Nu satsar Oikocredit på förnyelsebar energi

david-ten-kroode.jpg

David ten Kroode

15 december | 2014

År 2013 ändrade Oikocredit sina riktlinjer för investeringar för att inkludera miljökriterier. Hösten 2014 anställdes en specialist inom området förnyelsebar energi, David ten Kroode. Davids uppgift är att bygga upp och hantera projektportföljen för förnyelsebar energi tillsammans med regionkontoren. Strategin för Oikocredits investeringar i förnyelsebar energi är sedan tidigare utarbetad, och ett antal affärer har redan genomförts – här berättar David ten Kroode mer om hur han kommer att fortsätta uppbyggnaden av investeringsportföljen och varför förnyelsebar energi är en sektor som passar väl med Oikocredits uppdrag och målsättning.

Varför är det viktigt för Oikocredit att börja investera i förnyelsebar energi?

”Runt 80% av Oikocredits portfölj är investerad i mikrofinansinstitutioner. Genom att utöka investeringarna till att även omfatta miljösektorn sprider vi riskerna mer, samtidigt som våra sociala, miljömässiga och finansiella mål tillgodoses.”

Hur mycket vill Oikocredit växa inom förnyelsebar energi?

“Målsättningen är att ha beviljat projektfinanisiering för ca 90 miljoner euro fram till slutet av 2016 - av dessa ska 50 miljoner ha betalats ut. Anledningen till det är att faktiska utbetalningar av kapital kan vara en stor utmaning och en tidsödande process. Om man jämför med mikrofinanssektorn, är investeringar i förnyelsebar energi mer tidskrävande eftersom uppförandet av sol-, vind eller vattenenergianläggningar tar flera år innan de är färdiga.”

Vilken typ av projekt kommer ni leta efter och hur ska ni hitta dem?

“För Oikoredit är det viktigaste redskapet för att hitta bra projekt våra regionkontor i 35 länder. Våra lokalanställda är bäst lämpade att hitta och utvärdera de aktiviteter på miljöområdet som äger rum i deras regioner och de kan också undersöka behoven av finansiering. Vi använder oss också av andra nätverk och metoder för att hitta intressanta projekt, t ex att på konferenser möta andra investerare med samma intressen för att skapa samarbeten.”

Kommer man fokusera på någon särskild region?

“Just nu fokuserar vi på Latinamerika. Detta beror främst på kombinationen av stor aktivitet inom förnyelsebar energi (vind-, sol och mindre vattenkraftverk), och att Oikocredit har kapacitet att både hitta och utveckla investeringsmöjligheter i det området. Latinamerika är också den region där vi gjorde vår första affär inom förnyelsebar energi, ett vattenkraftverk i Peru. Nästa steg är att titta på sol- och bioenergi i området – både nätbunden och egenproducerad el.

Kommer ni koncentrera er på någon särskild form av förnyelsebar energi, till exempel solenergi? I så fall varför?

“Generellt kommer vi hålla oss till de teknologier som är beprövade. Därför är det troligast att portföljen kommer att innehålla sol, vind och vattenkraft samt till viss del projekt inom biomassa. Nyare teknologier, som t ex bränsle från alger och elektricitet från tidvatten, är lovande men kommer för närvarande inte att prioriteras. Min personliga favorit inom förnyelsebara energi är solenergi, eller för att vara mer exakt, solceller. Solenergi har inte samma påverkan på miljö och människa som vissa av de andra energislagen har. Vindkraftverk t ex är väldigt stora och kan störa flyttfåglarnas mönster, och vattenkraftverk i floder kan ha en negativ inverkan på vattentillgång för jordbrukare som bor nedströms. Solenergi har hög leveranssäkerhet, kräver lite underhåll och kan vara både småskalig - tänk i termer av en lykta för fem dollar som laddas med solenergi, och storskalig - det finns solpaneler som kostar tiotals miljoner dollar”.

Oikocredit är ett kooperativ. Är medlemmarna i organisationen entusiastiska inför satsningen på förnyelsebar energi?

Det huvudsakliga syftet med förnyelsebar energi är att minska klimatpåverkan genom att begränsa skadliga utsläpp som orsakas av fossila bränslen. Man bör också överväga de sociala fördelar som kommer med jobbtillfällen, förbättrad infrastruktur för strömtillförsel till låginkomstområden och ökad tillgång på el. De sociala och miljömässiga effekterna gör förnyelsebar energi till en sektor som går hand i hand med vårt uppdrag, och vårt fokus på ”people, planet, profit - the triple bottom line”, vars innebörd är att nå ett långsiktigt hållbart finansiellt resultat med hänsyn till människorna, planetens gränser och med sunda affärsmetoder.

« Tillbaka

Arkiv > 2014 > december

No items found