Viktig information för investerare

Den som vill investera i Oikocredit bör läsa igenom följande dokument och information med villkor innan investering: 

 • Villkor för deltagande. Villkoren för deltagande beskriver i detalj hur din investering i Oikocredit kommer att hanteras och vilka rättigheter och skyldigheter du har som investerare i Oikocredit. Oikocredit kan ändra villkoren för deltagande från tid till annan efter eget gottfinnande.

 • Prospekt, som bland annat beskriver de viktigaste riskerna med att investera i Oikocredit. 

 • Bolagsordning. Artiklarna innehåller de centrala villkoren för din investering i Oikocredit och andra bestämmelser. Bolagsordningen kan ändras av Oikocredit med dess medlemmars samtycke på en bolagsstämma. 

 • Konsumentinformation om distansavtal och avtal utanför affärslokaler  

Observera att om innehållet i någon av följande frågor och svar skulle skilja sig från informationen i de ovan nämnda dokumenten, ska dokumentens innehåll gälla.

Hur man investerar

 • Hur går det till att investera i Oikocredit?

  Innan bestämmer dig för att investera i Oikocredit, bör du läsa de dokument och den information som finns högst upp på denna sida.

  Så här går det till att bli investerare i Oikocredit:

  • Ansök om att bli investerare genom att fylla i ett komplett ansökningsformulär och skicka in tillsammans med den information som krävs för våra behörighets- och identitetskontroller. Notera att endast fullständiga ansökningar kommer att hanteras.
  • När din ansökan godkänts får du ett e-postmeddelande som innehåller ditt investeringsnummer och kontaktnummer. I meddelandet finns också Oikocredits bankuppgifter.
  • Överför det belopp du vill investera till Oikocredits bankkonto och ange ditt investeringsnummer (börjar på I-) eller kontaktnummer (6 siffror) som betalningsreferens.
  • När din investering har godkänts får du andelar i Oikocredit till värdet av din investering.

  Oikocredit bedömer månadsvis om begäran om att utfärda andelar kan uppfyllas. Andelar utfärdas månadsvis vid en positiv bedömning. För information om pris på andelar, se frågan ”Till vilket pris kan jag köpa eller sälja andelar?” Utfärdande av andelar i Oikocredit är alltid Oikocredits eget beslut.

  För mer information om utfärdande och inlösen, läs våra villkor för deltagande (bilaga 2).

  För att hantera din investering ber vi dig kontakta Investor Support-teamet i Nederländerna per e-post oi.support@oikocredit.org. Observera att medarbetarna endast talar engelska.

  More questions
 • Vem kan investera i Oikocredit?

  En investering i Oikocredit kan göras av privatpersoner eller juridiska personer som:  

  • är bosatta eller har sitt säte i ett land där Oikocredit har tillstånd att erbjuda andelar,  
  • till fullo godkänner Oikocredits ändamål och bekräftar detta på begäran av Oikocredit, och
  • uppfyller de känn-din-kund-krav och förfaranden avseende bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktioner, som Oikocredit enligt nederländsk lag måste efterleva.
  More questions
 • Vilken information och vilka dokument behöver ni från mig som en del av registreringsprocessen?

  Det varierar beroende på vilken typ av ivesteringskonto du vill öppna. De dokument som du ombeds visa upp vid vår identitets- och behörighetskontroll måste vara giltiga och aktuella och omfatta följande. 

  Individuellt konto:  

  • Ett komplett ifyllt ansökningsformulär
  • En bestyrkt kopia av ditt identitetskort/körkort/pass
  • Ett personbevis eller kopia av bankkontoutdrag som bekräftar din folkbokföringsadress

  Konto för en juridisk person:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • I förekommande fall: bolagsordning/stadgar
  • En blankett med intygande av den verkliga huvudmannen
  • En blankett för undertecknande

  Organisationer kan inte investera on-line, utan behöver begära dessa blanketter via e-post från oi.support@oikocredit.org.

  More questions

Risker och konsekvenser

 • Är min investering säker?

  Sedan Oikocredit startade 1975 har ingen investerare i Oikocredit förlorat något av sitt investerade kapital. Historiska resultat är dock ingen garanti för framtida resultat. 

  Oikocredit är ingen bank och en investering i Oikocredit kan inte jämföras med att sätta in pengar på ett sparkonto. Genom att investera i Oikocredits andelar investerar du i organisationens eget kapital, vilket är förenat med betydande risker. Se mer under frågorna ”Vilka är riskerna med att investera i Oikocredit?” och ”När jag investerar i Oikocredit, vad stödjer jag?” 

  I händelse av en konkurs är din investering inte skyddad av någon insättningsgaranti eller investerarkompensation i något land. Oikocredit bemödar sig för att minimera de potentiella riskerna för organisationen, våra partner och våra investerare. Se mer under frågan ”Vad gör Oikocredit för att minimera riskerna?” 

  I det föga troliga fallet att Oikocredit blir insolvent eller står inför likvidation, kommer alla fordringar i samband med inlösen av en andel att vara en efterställd fordran. Det innebär att vid Oikocredits eventuella konkurs återbetalas värdet på andelar ut till investerare sist, efter alla borgenärer (läs mer om detta i bilaga 3 till villkoren).

  More questions
 • Vilka är riskerna med att investera i Oikocredit?

  En investering i andelar är en investering i Oikocredits egna kapital och är i grunden förknippad med betydande risker. Det kan bli så att du måste vänta länge på att få tillbaka dina pengar och att du får tillbaka mindre pengar än du ursprungligen investerade. Riskerna kan till och med leda till fullständig förlust av det investerade kapitalet. 

  Det är därför viktigt att du finansiellt kan bära de risker som följer med att investera i andelar.  

  Det finns flera andra risker och faktorer inklusive finansiella, icke-finansiella och strategiska risker som beskrivs i kapitel 1 i prospektet (på engelska) och i sammanfattningen av prospektet ( på svenska). Det är mycket viktigt för investerare att läsa dessa dokument. Läs mer på prospektsidan. 

  Oikocredit skyddar investerarnas kapital genom att göra reservationer för förväntade förluster och försiktiga affärsbeslut, men återstående risk kan aldrig helt uteslutas. Se också frågan ”Vad gör Oikocredit för att minimera risker?”.  

  De viktigaste riskerna inkluderar men är inte begränsade till att: 

  • Utdelningen kan variera och är inte garanterad.  
  • Värdet på andelarna kan sjunka under det investerade beloppet.  
  • Investerare inte alltid omedelbart kan avveckla sin investering, eftersom de är beroende av Oikocredits beslut att återinlösa andelar.
  More questions
 • Vad gör Oikocredit för att minimera riskerna?

  Oikocredit har ett omfattande riskhanteringsramverk för att hantera de olika finansiella, icke-finansiella och strategiska risker som är förknippade med organisationens aktiviteter och verksamhet. Du kan läsa mer om detta i våra årsredovisningar och prospekt. 

  Exempel på hur Oikocredit försöker minimera olika risker:  

  • Vi förebygger en mängd risker genom att sprida våra investeringar över flera länder och sektorer samt hundratals partner. Vi övervakar också exponeringen per land, sektor eller partner. 
  • Kreditrisker förebyggs genom olika åtgärder, inbegripet Oikocredits egna avsättningar för kreditförluster.  
  • Oikocredit har också en grundlig process för att granska lån och bedöma risker med stöd av lokala medarbetare på region- och landkontoren.  
  • Valutarisker förebyggs genom valutasäkring.  
  • Likviditetsrisker minskas genom att ha en likviditetsbuffert. 

  Se också frågan ”Vilka är riskerna med att investera i Oikocredit?”.

  More questions

Kostnader och utdelningar

 • Vilka avgifter tas ut för en investering i Oikocredit?

  Det är inga kostnader förknippade med att köpa, inneha eller sälja andelar i Oikocredit. Även om vi inte har några planer på att införa avgifter, är de principiellt tillåtna. Om avgifter skulle införas informeras du i förväg.

  More questions
 • Vad är lägsta belopp för att öppna investeringskonto?

  För att investera i Oikocredit första gången behöver du investera minst 2000 SEK eller 200 EUR (det nominella värdet på en andel). Om substansvärdet per andel vid tidpunkten för din första investering är lägre än det nominella värdet, behöver du fortfarande investera minst 2000 SEK eller 200 EUR. Detta kan leda till att du köper mer än en andel. 

  Ytterligare investeringar kan göras för belopp som är lägre än det nominella värdet, i så fall får du delar av andelar.  

  Läs mer i frågan ”Till vilket pris kan jag köpa eller sälja andelar?”

  More questions
 • Till vilket pris kan jag köpa eller sälja andelar?

  Priset till vilket du kan köpa ytterligare andelar från Oikocredit, eller till vilket du kan sälja dem, är substansvärdet (NAV) per andel eller det nominella värdet, beroende på vilket som är lägst.  

  Vad är det nominella värdet och substansvärdet? 

  • Det nominella värdet (2000 SEK eller 200 EUR) är det högsta priset för en andel. Det nominella värdet på varje andel anges i Oikocredits stadgar och i villkoren för deltagande.  
  • Substansvärdet per andel beskriver värdet på en andel per den sista kalenderdagen i månaden. Oikocredit fastställer detta värde varje månad baserat på en beräkning som förklaras i Bilaga 1 i villkoren för deltagande. Substansvärdet publiceras här. 

  Vad innebär detta i praktiken? 

  • Om substansvärdet per euroandel är högre än 200 EUR, vilket är det nominella värdet i Oikocredits referensvaluta, kommer utgivning och inlösen endast att ske till 2000 SEK eller 200 EUR (beroende på i vilken valuta du investerat), inte till det högre värdet.  
  • Om substansvärdet per andel i euro är lägre än 200 EUR, och så länge Oikocredit inte har pausat utgivning och inlösen av andelar, kommer utgivning och inlösen endast att ske till det lägre värdet i svenska kronor eller euro (beroende på i vilken valuta du investerat) 

  Även om Oikocredit aldrig har återinlöst investerares andelar till ett pris som är lägre än det nominella värdet, finns det en risk att du får tillbaka mindre än, eller inga av de pengar du investerat. Dessutom kan det bli så att du måste vänta länge på att få tillbaka dina pengar.  

  Se också frågan ”Vilka är riskerna med att investera i Oikocredit?” och ”Vad gör Oikocredit för att minimera riskerna?” 

  More questions
 • Vilken ekonomisk avkastning kan jag förvänta mig av min investering?

  Oikocredits övergripande mål är att åstadkomma positiv social påverkan för låginkomsttagare i den globala södern. Vi strävar också efter att ge investerare en rimlig avkastning på sin investering.  

  Årsstämman för Oikocredits kooperativa medlemmar beslutar om utdelning varje år och Oikocredit delar ut utdelning i enlighet med detta. Investerare som inte är medlemmar i kooperativet kan inte påverka beslut om utdelning. 

  Utdelningar kan variera och är inte garanterade. För ett enskilt år är 2 % den maximala utdelning som Oikocredit någonsin har betalat ut. På senare år har utdelningsnivåerna varit 0 %, 0,5 % och 1 %. Aktuella utdelningssiffror finns i den femåriga översiktstabellen i vår senaste årsredovisning.  

  Oikocredit kommer aldrig att återköpa andelar över deras nominella värde på 200 euro/ 2000 svenska kronor. Därför bör investerare inte förvänta sig att få ytterligare ekonomisk avkastning på sin investering om de har köpt andelar till nominellt värde. 

  More questions
 • Om jag får utdelning, kan jag återinvestera den?

  Ja, du kan välja om du vill återinvestera utdelningen, få den utbetald eller donera den. Du kan skriftligen informera oss om ditt val av hur du vill få din utdelning för ett visst år fram till den 1 juni följande år. Om du inte har gjort något val återinvesterar vi utdelningen åt dig. 

  More questions
 • Blir det några skattekonsekvenser om jag får utdelning på min investering?

  Ja. Om du får utdelning på din investering i andelar kommer utdelningen att betraktas som skattepliktig kapitalinkomst. Om du är skyldig att lämna in en skattedeklaration bör du inkludera den mottagna utdelningen i din skattedeklaration. Utdelningen betraktas sannolikt av din lokala skattemyndighet som inkomst från kapital. Detta kan dock tolkas på olika sätt i olika länder. Vi rekommenderar att du rådfrågar en skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om beskattning av utdelning.

  More questions
 • Om jag löser in min investering i andelar, måste jag betala skatt på den?

  Kapitalvinster eller kapitalförluster kan uppstå när du löser in din investering i Oikocredit. Detta beror på om inlösenpriset för andelarna är lägre eller högre än det belopp som du betalade när du köpte andelarna. 

  Vi rekommenderar att du rådfrågar en skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om kapitalvinster och kapitalförluster.

  More questions

Hantera din investering

 • Vad händer om jag vill investera mera?

  När du gjort din första investering kan du göra ytterligare investeringar i andelar när som helst och till valfritt belopp. Läs mer här  

  Oikocredit bedömer månadsvis om begäran om att utfärda andelar kan uppfyllas Andelar utfärdas månadsvis vid en positiv bedömning  

  Utfärdande av andelar i Oikocredit är alltid Oikocredits eget beslut. 

  För mer information om utfärdande av andelar, läs våra villkor för deltagande (bilaga 2).

  More questions
 • Hur går det till om jag vill ha tillbaka mina pengar?

  För att begära återinlösen av en del eller hela din investering kan du kontakta oi.support@oikocredit.org för att få ett utskrivbart formulär för begäran om återinlösen 

  Oikocredit bedömer om ansökan om återinlösen kan uppfyllas på månadsbasis, och behandlar ansökningarna på månadsbasis efter en positiv bedömning.  

  Åternlösen av investeringar är alltid upp till Oikocredits godkännande. 

  För mer information om inlösen, läs våra villkor för deltagande (bilaga 2).

  More questions
 • Jag har överfört pengar till Oikocredit, men jag har ändrat mig och vill inte längre investera. Kan jag få tillbaka mina pengar?

  Ja, om du investerar som privatperson har du rätt att dra tillbaka din begäran om utfärdande av andelar. Det kan göras fram till den fjortonde kalenderdagen efter den dag då du får skriftlig bekräftelse på att andelarna har utfärdats. Beställ återkallningsdokumentet via oi.support@oikocredit.org. 

  Om du ändrar dig efter 14-dagarsperioden kan du skicka en begäran om återinlösen genom att fylla ett utskrivbart formulär för begäran om återinlösen. Formuläret beställer du via oi.support@oikocredit.org. Återinlösen av investeringar är alltid upp till Oikocredits godkännande.

  More questions
 • Kan jag överlåta min investering till någon annan?

  Ja, så länge den personen redan är investerare, eller Oikocredit anser att personen är berättigad att inneha andelar i enlighet med våra identitets- och behörighetskontroller. För att överlåta en eller flera andelar, måste du skicka in ett formulär för begäran om överlåtelse som du kan beställa via oi.support@oikocredit.org. Om personen inte redan är investerare i kommer Oikocredit skriftligen att bekräfta till personen om kraven är uppfylldaoch starta processen för överföring av investeringskontot. 

  More questions
 • Kan jag investera för någon annans räkning, till exempel som gåva?

  Du kan begära att överlåta (en del av) din investering till någon annan. Se svaret på frågan ”Kan jag överlåta min investering till någon annan?" Det är inte möjligt att göra en överföring från ditt eget bankkonto till ett Oikocredit-konto som innehas av en annan investerare. Det beror på att vi endast kan acceptera ett referensbankkonto för varje Oikocredit-konto. 

  More questions
 • Kan barn investera?

  För att investera i Oikocredit måste du ha fyllt 18 år. Möjlighet finns däremot för en investerare som uppfyller villkoren att öppna ett konto i sitt eget namn, och avsätta det för en minderårig.  

  Barnets namn kommer att anges på kontot tillsammans med namnet på den person som öppnade investeringskontot. Kontots ägare förblir den person som betalade för investeringen.  

  När den minderåriga fyller 18 år , kan den juridiska äganderätten till investeringen överlåtas, förutsatt att behörighets- och identitetskontrollerna godkänts.

  More questions
 • Kan jag öppna ett gemensamt konto med en annan person?

  Nej, i Sverige erbjuder Oikocredit endast investeringar till enskilda individer och organisationer.

  More questions

Andra vanliga frågor

 • Vad stödjer jag när jag investerar i Oikocredit?

  Oikocredit är ett finansiellt kooperativ som grundades 1975. Vårt juridiska säte ligger i Amersfoort, Nederländerna. 

  Som kooperativ har Oikocredit medlemsorganisationer över hela världen.  

  När du investerar i Oikocredit köper du ett finansiellt instrument utan rösträtt, som regleras av nederländsk lag och som kallas andelar. Kooperativets medlemsorganisationer har rösträtt. 

  Med hjälp av pengar från våra investerare ger Oikocredit lån, investeringar i eget kapital och kapacitetsuppbyggnad till organisationer som i sin tur erbjuder produkter och tjänster för att tillgodose behoven hos människor och samhällen med låga inkomster. Vi kallar dessa organisationer våra ”partner”. 

  Våra partner skapar möjligheter för låginkomsttagare att öka sina inkomster, sitt sparande och sitt försäkringsskydd. De kan också skapa starkare företag och få tillgång till resurser för att investera i en hållbar framtid för sig själva och sina familjer. 

  Som investerare blir du en del av vår globala gemenskap av investerare som vill skapa positiv förändring med sina pengar. 

  More questions
 • Är Oikocredit en reglerad finansiell institution?

  Oikocredit har ingen banklicens (oktroj) och är heller inte ett fondbolag. Verksamheten övervakas inte av den nederländska finansinspektionen (AFM) eller finansinspektioner i andra länder. Vårt prospekt är godkänt av AFM och vi revideras regelbundet av en internationellt erkänd revisionsbyrå.  

  More questions
 • Kan jag välja vilka partner som Oikocredit ska stödja?

  Nej, det är Oikocredits lokala expertis och ledning som väljer vilka partner vi stöder.  

  Vi tillhandahåller finansiering och kapacitetsuppbyggnad till partner i mer än 30 länder och inom en rad olika sektorer, bland annat finansiell inkludering, jordbruk och förnybar energi. 

  När vi väljer samarbetspartner tar vi hänsyn till hur våra investerares pengar kan få bäst effekt och hur vi kan sprida riskerna för våra investerare. 

  More questions
 • Hur kan jag framföra eventuella klagomål?

  Vi försöker alltid ge dig bästa möjliga service. Om du inte är nöjd med den service du har fått kan du alltid kontakta oss på oi.support@oikocredit.org.  

  Om du vill prata med någon, mejla oss dina kontaktuppgifter tillsammans med tidpunkter som passar dig oi.support@oikocredit.org, så kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål. 

  More questions
 • Vad händer om jag inte hittar svar på min fråga?

  Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor på oi.support@oikocredit.org.  

  Om du vill prata med någon, mejla oss dina kontaktuppgifter tillsammans med tidpunkter som passar dig oi.support@oikocredit.org, så kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål. 

  More questions

Är du redo att påverka med dina pengar?

Investera i Oikocredit idag