Klimatkrisen i kaffekoppen - trädplanteringar i Peru inger hopp

Klimatkrisen i kaffekoppen - trädplanteringar i Peru inger hopp

NORAN-PE-19.jpg16 juni | 2014

Klimatförändringar slår hårdast mot fattiga människor som ofta lever i redan hårt ansträngda miljöer med torka, överbefolkning eller konflikter. Kaffeodlingar i Peru är ett exempel där man har märkt av de försämrade klimatet. Samarbetsprojekt mellan odlare och kaffeproducenter inger dock hopp för framtida odlingar och därmed fortsatt försörjning för den nu hårt drabbade befolkningen.

Ett hårt utsatt område är distriktet Piura i nordöstra Peru, där 45 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Här på Andernas bergssidor odlar nära 7000 småjordbrukare från kooperativet Norandino Peru (tidigare CEPICAFE) kaffe, kakao, sockerrör och frukt. I genomsnitt har varje jordbrukare 2 hektar mark. Klimatförhållandena är unika – kaffe odlas på höjder mellan 900 och 1800 meter över havet. Kaffet växer i skuggan av fruktträd (skuggodling) och är ekologiskt och Fairtrade-certifierat.

Klimatförändringarna har medfört att odlingsförhållandena försvårats då torka, frost, jorderosion, jordskred och starka vindar blivit allt oftare förekommande. Främsta orsaker till detta är större variationer i temperaturen, mindre regn under kaffets tillväxtperiod och skyfall under andra perioder, som underminerar jorden. Till detta kommer problem med kalhuggning av skog högre upp på bergssluttningarna, ovanför kaffeodlingarna och snabbare spridning av angrepp som kafferost (en svampsjukdom) och andra växtsjukdomar.

Utvecklingprojekt för hållbar, långsiktig odling

För att komma till rätta med problemen startade kaffeproducenten Cafédirect tillsammans med Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ett projekt för att öka kunskapen om ekologisk hållbarhet och hur effekterna av klimatförändringarna kan hanteras för långsiktig överlevnad. Några huvudområden identifierades som särskilt viktiga för ett gott resultat: stopp för avverkning av kvarvarande skog och trädåterplantering, kunskapshöjande åtgärder inom både odlingsmetoder och förädling av ekologisk kaffeodling samt vattenhushållning.

Projektet pågick i tre år och när resultaten utvärderades hade 285 hektar skog i regional ägo återplanterats. Man beräknar att den koldioxid som de nyplanterade träden kommer kunna hantera uppgår till 560 ton/ha. En plantskola med 50 000 plantor av lokala löv- och barrträd hade byggts upp från grunden, dessutom stöttades 4 regionala plantskolor med 45 000 plantor. 10 solcellsdrivna torkanläggningar för kaffe installerades för att minska utsläppen. Dessutom utbildades ett stort antal jordbrukare i framställning av naturgödsel, ekologiska bekämpningsmedel, förbättrad skuggodling och bevattning. För att säkerställa kunskapsöverföring utbildades 10 tekniska rådgivare och 50 ”miljöambassadörer” bland medlemmarna i kooperativet. Se Cafédirects film om trädåterplanteringen, Coffee Climate Crisis.

Kooperativet Norandino Peru (CEPICAFE) är Oikocredits projektpartner sedan 2006. Sedan dess har Oikocredit finansierat förskottsbetalningar av kaffeskördar, inköp av förbättrad produktionsutrustning, utökade lagermöjligheter och rörelsekapital. 

« Tillbaka