Villkor för investering

Ansökningar om utfärdande av andelar genom överföringar till Oikocredits bankkonto, omfattas av de villkor som anges nedan. . En andel är ett aktierelaterat finansiellt instrument utan rösträtt som regleras av nederländsk rätt, i detta fall utfärdat av Oikocredit. Utfärdandet av andelar sker alltid efter Oikocredits gottfinnande.

Följande juridiskt bindande dokument och webbsidor beskriver villkoren för en finansiell investering i andelar i Oikocredit.

Villkor för deltagande

Villkoren för deltagande beskriver i detalj hur en investering i Oikocredit kommer att hanteras och vilka rättigheter och skyldigheter en investerare i Oikocredit har. Oikocredit kan ändra villkoren för deltagande från tid till annan efter eget gottfinnande.

Prospekt

Prospektet (inklusive eventuella tillägg till detta) beskriver bland annat de huvudsakliga riskerna med att investera i Oikocredit. Prospektet finns tillgängligt på engelska, samt en sammanfattning på svenska.

Bolagsordning

Bolagsordningen (nederländska och engelska) innehåller bland annat de grundläggande villkoren för en investering i Oikocredit och kan ändras av Oikocredit med medlemmarnas samtycke på en bolagsstämma.

Konsumentinformation

Konsumentinformation vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler beskriver konsumenternas rättigheter (investerare som är fysiska personer som inte agerar i egenskap av näringsidkare) i enlighet med europeiska konsumentskyddsbestämmelser.

Integritetsskydd

Beskrivningen av integritetsskydd innehåller hur Oikocredit kommer att behandla personuppgifter som rör investerare.

Risker

Den teckning av andelar som erbjuds är ett deltagande utfärdat av Oikocredit, vars risker beskrivs i prospektet. I synnerhet finns det en risk för att det pris till vilket andelarna kan lösas in av Oikocredit är lägre än det pris till vilket de emitteras. Därför kan en förlust av denna investering för investeraren inte uteslutas. Det finns också en risk att godkännandet och/eller behandlingen av begäran om inlösen försenas på obestämd tid. Investerare bör ekonomiskt kunna hantera en delvis eller till och med total förlust av sina investeringar, samt eventuella förseningar i godkännandet och/eller behandlingen av ansökningar om att lösa in sina andelar. Det deltagande som erbjuds omfattas uttryckligen inte av en mekanism för ekonomisk ersättning och är potentiellt inte likvid. En detaljerad beskrivning av de risker som är förknippade med teckning av andelar finns i avsnitt 1 i prospektet. Oikocredit rekommenderar starkt att investerare söker råd från en skatterådgivare angående hanteringen av de skattemässiga effekterna av inkomster från andelarna.

Ångerrätt och meddelande om ångerrätt

I enlighet med europeiska konsumentskyddsbestämmelser är förfrågningar om utfärdande av andelar föremål för ångerrätt för (blivande) investerare som är fysiska personer och som inte agerar i egenskap av yrkesverksamma inom kapitalplacering. Begäran om uttag kan göras senast 14 kalenderdagar efter det datum då Oikocredit bekräftade utfärdandet av ytterligare andelar, utan kostnad, genom att skicka skriftligt meddelande till Oikocredit per post och/eller e-post eller på något annat sätt. Återkallelsen ska riktas till oi.support@oikocredit.org.

Konsekvenser av återkallelse

I händelse av en faktisk återkallelse kommer de ytterligare belopp som investerare har överfört att returneras till deras bankkonto inom 30 dagar. Det finns ingen rätt till utdelning med avseende på de andelar för vilka en faktisk återkallelse skett.

Om investerare inte utövar sin rätt inom 14 dagar kommer de att fortsätta att vara innehavare av de andelar som de har förvärvat, med alla tillhörande rättigheter och skyldigheter (se prospekt, bolagsordning för Oikocredit och villkoren för deltagande).

Särskild anmärkning

När en begäran om utfärdande av andelar återkallas kommer den person som drar tillbaka begäran inte längre att vara bunden av en sådan begäran.