Oikocredits arbete med sociala och miljömässiga resultat - intervju

Oikocredits arbete med sociala och miljömässiga resultat - intervju

Kawien portrait.jpg

"As a social investor, our work is guided by the principle of empowering low-income people and communities sustainably and respecting the planet’s resources." Kawien Ziedses des Plantes - deputy director of social performance and capacity building

28 juni | 2017

I samband med Oikocredits Social & Environmental Report 2016 har vi intervjuat Kawien Ziedses des Plantes, biträdande chef för Oikocredits enhet för Social and Environmental Performance and Capacity building, som förklarar tänket bakom Oikocredits arbete med styrning och mätning av sociala och miljömässiga resultat.

Varför är det viktigt att Oikocredit rapporterar sina sociala och miljömässiga resultat?

Oikocredit startades av Kyrkornas Världsråd som ett socialt ansvarstagande investeringskooperativ för att ge organisationer och privatpersoner möjlighet att investera sina pengar så att de stödjer en positiv utveckling. Som en social investerare guidas vårt arbete av principen om att ge låginkomsttagare och samhällen makt att på ett hållbart sätt förändra sina liv, utifrån respekt för planetens resurser. Det är avgörande att vi följer upp våra egna och våra partners sociala och miljömässiga resultat. Genom att veta hur väl våra partners adresserar klienternas behov eller miljömässiga hållbarhet, kan vi göra förbättringar där det behövs och vara ansvariga inför våra medlemmar och andra, inklusive slutlåntagarna, såsom mikro-, små- och medelstora företag (MSME) och småskaliga jordbrukare. Våra nuvarande utvärderingar visar att våra partners ESG-prestanda (Environmental, Social, Governance) inom inclusive finance-portföljen tenderar vara särskilt starka när det gäller att leverera klientnytta, medan produktions- och tjänsteportföljen har hög prestanda inom miljönytta.

Vad är nytt och annorlunda i årets Social & Environmental Performance Report?

Årets rapport är något längre och går mer på djupet än tidigare års rapporter. Den inkluderar en mer omfattande redovisning av hur vårt arbete påverkar våra partners klienter, inklusive information om hur våra partners inom finansiella tjänster når ut till kvinnor och klienter på landsbygden, liksom en långsiktig trendanalys. Rapporten ger också mer detaljerad information om vårt arbete kring miljömässig hållbarhet, inklusive våra två nya indikatorer, och hur vårt uppdrag relaterar till FNs Globala hållbarhetsmål (SDGs).

Vad är client outcomes? Varför fokuserar Oikocredit så mycket på det?

Client outcomes, klientutfall, är förändringar i människors liv över tid. Människors egenmakt (empowerment) i låginkomstsamhällen är både syftet och det ultimata testet på vårt arbete. Vi ökar vår förståelse av utfallet för våra klienter genom att ställa frågor såsom Vad händer i klientens liv? Och Gör finansiell inkludering skillnad? Vårt kapacitetsbyggande kring klientutfall hjälper våra partners att använda insikter om klienterna som drivkraft för informerad innovation och i sina affärsbeslut. Det ger oss också möjlighet att genomföra fördjupad, longitudinell forskning (uppföljande studier av personer över en viss tid) baserad på data som redan samlats in. Vi lanserade vårt globala klientutfallsprogram 2014 med partners i Asien och har utökat det till Latinamerika.

Hur svarar Oikocredit på de utmaningar klimatförändringen innebär?

Oikocredits portfölj av förnybar energi ökar snabbt. Detta främjar energy inclusion och bidrar till omställningen till lågkolenergi (low-carbon transition), som är nödvändig för att undvika en klimatkatastrof. Vi har börjat utvärdera projekt inom förnybar energi utifrån antalet hushåll som får tillgång till ren energi och utifrån antal ton undvikna CO2-utsläpp. Parallellt ökar Oikocredit-kontoren sin mätning och rapportering av sina koldioxid-avtryck. Fler kollegor tar nu hänsyn till koldioxidutsläpp i sina beslut om resor, både dagliga pendlingsresor (minskar bilresande till exempel) och längre arbetsresor.

Hur arbetar Oikocredit med att utveckla relationerna med de partners de stödjer?

Goda partnerrelationer är grundläggande för Oikocredits effektivitet, som startar med att vi väljer likasinnade partners. Vi beskriver vårt långsiktiga engagemang för våra partners som “development finance plus” och erbjuder kapacitetsbyggande inom t ex organisatoriskt ledarskap, förvaltning (finansiell, risk, data, social och miljömässig prestanda), marknadsföring och jordbrukstekniker. Vi frågar partners varje år om deras utvecklingsmål och arbetar med dem för att mäta resultat och förbättra hur de levererar. Vartannat år genomför och rapporterar vi en partnerundersökning om hur nöjda de är.

Varför bygger Oikocredit nya samarbeten med institutionella givare?

Långsiktigt arbete för att stödja och stärka låginkomsttagarsamhällen kräver ett strategiskt tillvägagångssätt med en bredd av intressenter. Det finns inget snabbt eller enkelt sätt att nå de Globala hållbarhetsmålen, eller att bekämpa klimatförändringen. Det behövs innovation och uthållighet. Genom samla gemensamma krafter från ett bredare spektrum av institutionella givarpartners, kan vi få ihop större summor och alla intressenter kan gynnas av utbyte av lärande och expertis.

Läs Oikocredits SEPM-report

« Tillbaka