Oikocredit banar väg för ny modell för kapitalanskaffning

Oikocredit banar väg för ny modell för kapitalanskaffning

AGM-2019-17.jpg01 november | 2022

Oikocredit planerar att erbjuda investerare en enda direkt kanal för att investera i det internationella kooperativet i syfte att förenkla dess arbete och i slutändan öka dess effekt.

Investerare i Sverige investerar för närvarande indirekt i OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) genom Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF). OISF är medlem i Oikocredit. Den innehar aktier i Oikocredit och utfärdar depåbevis för dessa aktier till investerare. Enligt den nya modellen skulle investerare kunna investera direkt i Oikocredit genom att köpa andelar som emitteras av kooperativet.

Andelar är ett eget kapitalinstrument utan rösträtt och liknar i huvudsak aktier och depåbevis som emitterats för aktierna i ekonomiskt hänseende (för mer information, se tabellen nedan). Investerarna kommer fortfarande att ha att göra med samma team på Oikocredits kontor i Nederländerna för förvaltningen av andelarna.

Den nya modellen förväntas förena Oikocredits arbete och öka dess påverkan

Andelar är avsedda att på sikt ersätta de aktier som emitteras av kooperativet, de depåbevis som erbjuds av OISF och andra investeringsprodukter som Oikocredits stödföreningar erbjuder i andra länder. Detta kommer att göra det möjligt för Oikocredit att förenkla sitt investeringserbjudande och göra det möjligt att investera mer resurser i partnerskap och projekt som gynnar låginkomstsamhällen, samt att främja hållbar utveckling tillsammans med sitt globala nätverk av investerare, medlemmar och partner.

Mirjam 't Lam, vd för Oikocredit, säger: "Oikocredits engagemang för sitt uppdrag att skapa social påverkan kommer att fortsätta oförändrat av den nya kapitalanskaffningsmodellen. Investerare kan förvänta sig samma fokus på att skapa effekt med sina pengar samtidigt som de upplever en smidig övergång till den nya modellen. Vi tror att genom att så småningom erbjuda samma produkt till alla investerare kommer vårt kapitalanskaffningsarbete att bli effektivare, vilket gör att vi kan fokusera på att öka vår sociala påverkan. Den nya modellen kommer också att vara mer transparent för investerare och mer motståndskraftig mot den föränderliga regleringen av finansmarknaderna.”

Förändringarna ska börja genomföras 2023, beroende på regleringsprocesserna

Möjligheten att erbjuda andelar godkändes av Oikocredits medlemmar vid en extra bolagsstämma som hölls den 14 oktober 2022 i Amersfoort, Nederländerna. Oikocredit planerar att införa denna nya modell när de nödvändiga svaren från tillsynsmyndigheterna har mottagits. Företaget räknar med att få dessa i slutet av året och kommer att dela mer information om de planerade förändringarna med OISF-investerare, inklusive ändrade villkor för OISF:s depåbevis.

Den nya modellen förväntas införas i två faser under 2023. I den första fasen, som förväntas starta den 1 januari 2023, kommer Oikocredit att omvandla utestående medlemsandelar till andelar. Den underliggande produkten för alla depåbevis som för närvarande innehas av investerare kommer att vara en andel istället för en medlemsaktie. Alla depåbevis som utfärdas efter detta datum kommer att ha en andel som underliggande produkt. I den andra fasen, som förväntas vara i kraft från och med den 1 april 2023, kommer svenska investerare att kunna köpa andelar direkt från Oikocredit och alla depåbevis kommer att bytas ut mot andelar. OISF kommer att upphöra med att utfärda depåbevis.

Investerare behöver inte vidta några åtgärder för att konvertera eller byta ut sina depåbevis. Om de inte håller med om de ovan nämnda förändringarna kan de begära att få sin investering inlösta på samma sätt som de kan göra för närvarande.

Investerare kan läsa mer om den nya modellen på denna sida och i tillägget till OISF-prospektet (finns här).

Jämförelse av de viktigaste egenskaperna hos de nuvarande depåbevisen och andelarna

Depåbevis (nuvarande produkt) Andelar (ny produkt)
Emittent Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), med säte i Amersfoort, Nederländerna. Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), med säte i Amersfoort, Nederländerna.
Typ av investering Depåbevis utan rösträtt utfärdat av OISF för en aktie utfärdad av Oikocredit. Icke-röstberättigat egetkapitalinstrument benämnt "Andelar" emitterats av Oikocredit.
Minsta investering Ett depåbevis. En andel.
Emissionspris Emissionspriset för ett depåbevis är det nominella värdet (2000 SEK). Emission till ett substansvärde som understiger 2000 SEK kräver en ändring av Oikocredits bolagsordning med godkännande av bolagsstämman. Emissionspriset för en andel är det nominella värdet (2000 SEK) eller nettotillgångsvärdet, beroende på vilket som är lägst. Detta gör det möjligt för Oikocredit att emittera andelar om värdet på andelarna skulle sjunka, utan att behöva ändra stadgarna. Det har uttryckligen angivits i delägarvillkoren hur substansvärdet per delägarandel i utländsk valuta beräknas om substansvärdet skulle sjunka under det nominella värdet. Läs mer här >
Inlösenpris Nominellt värde (2000 SEK) eller nettotillgångsvärdet, beroende på vilket som är lägst. Detta innebär att inlösenpriset inte får överstiga 2000 SEK, men kan vara lägre. Samma som för depåbevis, även om beräkningen av nettotillgångsvärdet skiljer sig något för att möjliggöra likabehandling av investerare som innehar andelar som är denominerade i andra valutor än euro. Läs mer här >
Dividend Enligt beslut av Oikocredits medlemmar vid den årliga bolagsstämman. Tidigare utdelningsnivåer har varit 2 %, 1 % och 0,5 %. Det har också funnits år då ingen utdelning har betalats ut. Samma som för depåbevis
Kostnader för investeringsförvaltning Tillåtet i princip, men ingen har införts Tillåtet i princip, men ingen har införts
Risker

En investering i depåbevis medför finansiella risker som är typiska för en investering i ett företags eget kapital. Dessa och andra risker beskrivs i OISF:s prospekt.
En investering är i grunden förknippad med betydande risker och kan leda till att det investerade kapitalet går helt förlorat.
Oikocredit strävar efter att skydda investerarnas kapital genom noggranna affärsbeslut och noggranna avsättningar för förväntade förluster, även om en restrisk aldrig helt kan uteslutas. Sedan Oikocredit startade 1975 har ingen investerare förlorat något av sitt kapital. Tidigare resultat är dock ingen garanti för framtida resultat.

Riskprofilen är densamma som för depåbevis. Riskerna med att investera i andelar kommer att beskrivas i ett nytt prospekt som kommer att offentliggöras efter godkännande från den berörda tillsynsmyndigheten.
Inlösen

Du kan när som helst lämna in en inlösningsorder genom att fylla i ett inlösningsformulär för att begära tillbaka dina pengar. Begäran om inlösen behandlas månadsvis.

Investeringsinlösen sker alltid efter Oikocredits gottfinnande.

Liksom för depåbevis kan du lämna in en begäran om inlösen. Inlösen behandlas månadsvis och är alltid avhängigt av Oikocredit. Dessutom kan Oikocredit också besluta att lösa in om en investerare inte längre uppfyller kraven för att vara berättigad eller innehar mindre än en andel.
Ansvar Investerarnas ansvar är begränsat till det belopp de har investerat. Detta innebär att en investering kan gå förlorad till fullo, men investerarna kan inte hållas ansvariga för kooperativets skulder utöver det belopp de har investerat. Samma som för depåbevis.
Linked documents
TitleFilesizeMIME-type
First Supplement to OISF Prospectus 20221027.pdf183.6 kBapplication/pdfdownload
Oikocredit UA Prospectus 2022-2023.pdf2.0 MBapplication/pdfdownload
SE - Summary Prospectus OISF.pdf483.4 kBapplication/pdfdownload
Stichting Oikocredit International Share Foundation - Prospectus 2022-2023.pdf1.5 MBapplication/pdfdownload
Supplement to Prospectus UA 20221027.pdf163.6 kBapplication/pdfdownload

« Tillbaka