Oikocredit ser fram emot 2023 års nya modell för kapitalanskaffning i Sverige

Oikocredit ser fram emot 2023 års nya modell för kapitalanskaffning i Sverige

AGM-2019-17.jpg09 december | 2022

Oikocredit planerar att införa sin nya modell för kapitalanskaffning den 1 mars 2023, vilket gör det möjligt för svenska investerare att investera direkt i kooperativet. Befintliga svenska investerare kommer automatiskt att övergå till den nya modellen i två faser.

Oikocredits kooperativa medlemmar godkände denna ändring vid en extra bolagsstämma den 14 oktober 2022 för genomförande 2023.

När de erforderliga svaren från tillsynsmyndigheterna har mottagits har Oikocredit för avsikt att börja tillämpa den nya modellen från och med den 1 mars 2023. Detta är en liten ändring jämfört med det ursprungligen planerade datumet den 1 januari 2023. Det nya datumet gör det möjligt för kooperativet att bättre anpassa tidpunkten för dessa ändringar till sina olika aktiva marknader och målgrupper.

Minimala ändringar för investerare

Investerare i Österrika investerar för närvarande indirekt i OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) genom Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF). OISF är medlem i Oikocredit. Den innehar för närvarande aktier i Oikocredit och utfärdar för närvarande depåbevis för dessa medlemsandelar till investerare.

Enligt den nya modellen kommer investerarna att investera direkt i Oikocredit genom att köpa ett icke-röstberättigat egetkapitalinstrument benämnt "Andelsrätter". Andelsrätter är avsedda att ersätta de medlemsandelar som emitteras av kooperativet, de depåbevis som erbjuds av OISF och de övriga investeringsprodukter som Oikocredits stödföreningar erbjuder i andra länder.

Andelsrätter är i huvudsak likvärdiga i finansiella termer med de medlemsandelar som erbjuds av Oikocredit och de depåbevis som utfärdas av OISF för de medlemsandelar som OISF innehar (se tabellen nedan). Det kommer inte att ske några förändringar för OISF-investerare när det gäller kostnader, möjligheten att investera eller lösa in, utdelningsbestämmelser, riskprofilen eller vem man ska kontakta vid frågor. Investerarna kommer även fortsättningsvis att ha kontakt med teamet på Oikocredits kontor i Nederländerna som den primära kontaktpunkten när det gäller deras investering.

En effektivare och mer effektfull modell

Införandet av andelsrätter kommer att leda till ett enklare och mer direkt sätt för privatpersoner och organisationer att investera i Oikocredit. Genom att så småningom erbjuda en enda produkt till alla investerare kommer Oikocredits kapitalanskaffningsarbete att bli effektivare. Detta kommer att göra det möjligt för kooperativet att investera mer resurser i partnerskap och projekt som gynnar låginkomstsamhällen, samt att främja hållbar utveckling tillsammans med sitt globala nätverk av investerare, medlemmar och partner.

Mirjam 't Lam, vd för Oikocredit, sade: "Oikocredits hängivenhet för sitt uppdrag att skapa social påverkan kommer att fortsätta oförändrat av den nya kapitalanskaffningsmodellen. Investerare kan förvänta sig samma fokus på att påverka med sina pengar samtidigt som de upplever en smidig övergång till den nya modellen. Den nya modellen kommer också att vara mer transparent för investerare och förväntas vara mer motståndskraftig mot nya regleringar av finansmarknaderna."

Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2023

Den nya modellen förväntas införas i två faser under 2023:

den 1 mars 2023: Andelsrätter ersätter medlemsandelar som underliggande produkt för depåbevis
• Från och med den 1 mars 2023 kommer Oikocredit att omvandla OISF:s medlemsandelar till andelsrätter. Som en följd av detta kommer alla OISF:s depåbevis som innehas av investerare att ha andelsrätter i stället för medlemsandelar som underliggande produkt.

• Nya depåbevis som emitteras av OISF från och med den 1 mars 2023 kommer att emitteras med andelsrätter som underliggande produkt.

den 1 april 2023: Andelsrätter ersätter depåbevis som investeringsprodukt
• Från och med den 1 april 2023 kommer alla berättigade personer eller organisationer i Sverige att kunna köpa andelar direkt från Oikocredit, och OISF kommer inte längre att utfärda depåbevis.

• Från och med samma dag kommer alla depåbevis som innehas av investerare fram till detta datum automatiskt att bytas ut mot andelsrätter, och investerare som tidigare investerat i OISF via depåbevis kommer att bli direkta investerare i Oikocredit via andelsrätter.

• Alla förfrågningar om depåbevis som görs från och med detta datum kommer att behandlas som förfrågningar om andelsrätter i Oikocredit.

OISF kommer att dela med sig av mer information om de planerade förändringarna till sina investerare i början av 2023. Investerare behöver inte vidta några åtgärder för att konvertera den underliggande produkten eller byta ut sina depåbevis. Om investerare inte samtycker till de ovannämnda ändringarna kan de begära inlösen av deras investering på samma sätt som de kan för närvarande.

Läs mer om andelsrätter i tabellen nedan, här och i bilagan till OISF:s prospekt (se höger sida).

Depåbevis (nuvarande produkt) Andelar (ny produkt)
Emittent Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), med säte i Amersfoort, Nederländerna. Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), med säte i Amersfoort, Nederländerna.
Typ av investering Depåbevis utan rösträtt utfärdat av OISF för en aktie utfärdad av Oikocredit. Icke-röstberättigat egetkapitalinstrument benämnt "Andelar" emitterats av Oikocredit.
Minsta investering Ett depåbevis. En andel.
Emissionspris Emissionspriset för ett depåbevis är det nominella värdet (2000 SEK). Emission till ett substansvärde som understiger 2000 SEK kräver en ändring av Oikocredits bolagsordning med godkännande av bolagsstämman. Emissionspriset för en andel är det nominella värdet (2000 SEK) eller nettotillgångsvärdet, beroende på vilket som är lägst. Detta gör det möjligt för Oikocredit att emittera andelar om värdet på andelarna skulle sjunka, utan att behöva ändra stadgarna. Det har uttryckligen angivits i delägarvillkoren hur substansvärdet per delägarandel i utländsk valuta beräknas om substansvärdet skulle sjunka under det nominella värdet. Läs mer i avsnittet Vanliga frågor och svar.
Inlösenpris Nominellt värde (2000 SEK) eller nettotillgångsvärdet, beroende på vilket som är lägst. Detta innebär att inlösenpriset inte får överstiga 2000 SEK, men kan vara lägre. Samma som för depåbevis, även om beräkningen av nettotillgångsvärdet skiljer sig något för att möjliggöra likabehandling av investerare som innehar andelar som är denominerade i andra valutor än euro. Läs mer i avsnittet Vanliga frågor och svar.
Dividend Enligt beslut av Oikocredits medlemmar vid den årliga bolagsstämman. Tidigare utdelningsnivåer har varit 2 %, 1 % och 0,5 %. Det har också funnits år då ingen utdelning har betalats ut. Samma som för depåbevis
Kostnader för investeringsförvaltning Tillåtet i princip, men ingen har införts Tillåtet i princip, men ingen har införts
Risker

En investering i depåbevis medför finansiella risker som är typiska för en investering i ett företags eget kapital. Dessa och andra risker beskrivs i OISF:s prospekt.
En investering är i grunden förknippad med betydande risker och kan leda till att det investerade kapitalet går helt förlorat.
Oikocredit strävar efter att skydda investerarnas kapital genom noggranna affärsbeslut och noggranna avsättningar för förväntade förluster, även om en restrisk aldrig helt kan uteslutas. Sedan Oikocredit startade 1975 har ingen investerare förlorat något av sitt kapital. Tidigare resultat är dock ingen garanti för framtida resultat.

Riskprofilen är densamma som för depåbevis. Riskerna med att investera i andelar kommer att beskrivas i ett nytt prospekt som kommer att offentliggöras efter godkännande från den berörda tillsynsmyndigheten.
Inlösen

Du kan när som helst lämna in en inlösningsorder genom att fylla i ett inlösningsformulär för att begära tillbaka dina pengar. Begäran om inlösen behandlas månadsvis.

Investeringsinlösen sker alltid efter Oikocredits gottfinnande.

Liksom för depåbevis kan du lämna in en begäran om inlösen. Inlösen behandlas månadsvis och är alltid avhängigt av Oikocredit. Dessutom kan Oikocredit också besluta att lösa in om en investerare inte längre uppfyller kraven för att vara berättigad eller innehar mindre än en andel.
Ansvar Investerarnas ansvar är begränsat till det belopp de har investerat. Detta innebär att en investering kan gå förlorad till fullo, men investerarna kan inte hållas ansvariga för kooperativets skulder utöver det belopp de har investerat. Samma som för depåbevis.
Linked documents
TitleFilesizeMIME-type
First Supplement to OISF Prospectus 20221027.pdf183.6 kBapplication/pdfdownload
Oikocredit UA Prospectus 2022-2023.pdf2.0 MBapplication/pdfdownload
OISF Summary 2022-2023 (Swedish).pdf166.3 kBapplication/pdfdownload
Stichting Oikocredit International Share Foundation - Prospectus 2022-2023.pdf1.5 MBapplication/pdfdownload
Supplement to Prospectus UA 20221027.pdf163.6 kBapplication/pdfdownload

« Tillbaka