Oikocredit bekräftar genomförandet av ny kapitalanskaffningsmodell i Sverige

Oikocredit bekräftar genomförandet av ny kapitalanskaffningsmodell i Sverige

AGM-2019-17.jpg15 februari | 2023

Oikocredit planerar att införa sin nya modell för kapitalanskaffning den 1 mars 2023, vilket gör det möjligt för svenska investerare att investera direkt i kooperativet. Befintliga svenska investerare kommer automatiskt att övergå till den nya modellen i två faser.

Investerare i Sverige investerar för närvarande indirekt i OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) genom Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF). OISF är medlem i Oikocredit. OISF innehar för närvarande medlemsaktier i Oikocredit och utfärdar depåbevis för dessa medlemsaktier till investerare.

Enligt den nya modellen kommer investerarna att investera direkt i Oikocredit genom egetkapitalinstrument utan rösträtt benämnda "Andelar". Andelarna kommer att ersätta de medlemsaktier som emitterats av Oikocredit, de depåbevis som ges ut av OISF för medlemsaktier som det innehar och de övriga investeringsprodukter som Oikocredits stödföreningar erbjuder i andra länder.

Oikocredit fick idag godkännande av den nederländska myndigheten för finansmarknaden (AFM) för sitt prospekt, vilket innehåller väsentlig information om erbjudandet av andelarna.

Minimala ändringar för investerare

Andelarna i huvudsak likvärdiga med de medlemsaktier med därtill hörande villkor som erbjuds av Oikocredit och de depåbevis som utfärdas av OISF för de medlemsaktier som OISF innehar (se tabellen nedan). Det kommer inte att ske några förändringar för OISF-investerare när det gäller kostnader, möjligheten att investera eller till inlösen, utdelningsbestämmelser, riskprofilen eller vem man ska kontakta vid frågor. Oikocredits kontor i Nederländerna kommer även fortsättningsvis vara den primära kontaktpunkten för investerare i Sverige för allt som har med investeringar i Oikocredit att göra.

En effektivare och mer effektfull modell

Införandet av andelar kommer att leda till ett enklare och mer direkt sätt för privatpersoner och organisationer att investera i Oikocredit. Genom att erbjuda en enda produkt till alla investerare kommer Oikocredits kapitalanskaffningsarbete att bli effektivare. Detta kommer att göra det möjligt för kooperativet att använda mer resurser i partnerskap och projekt som gynnar låginkomstsamhällen, samt att främja hållbar utveckling tillsammans med sitt globala nätverk av investerare, medlemmar och partners.

Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2023

Den nya modellen kommer att införas i två faser.

Den 1 mars 2023: Andelar ersätter medlemsaktier som underliggande produkt för depåbevisen

  • Från och med den 1 mars 2023 kommer Oikocredit att omvandla OISF:s medlemsaktier till andelar.
  • Som en följd av detta kommer alla OISF-depåbevis som innehas av investerare att ha andelar i stället för medlemsaktier som underliggande produkt.
  • Som alltid uppstår en fördröjning mellan en investerares begäran om emission och OISF:s utfärdande av depåbevis. Ansökningar som görs i februari behandlas och, om de godkänns, utfärdas de i mars med den underliggande produktändringen.
  • Ytterligare information om att andelar ersätter medlemsaktier som den underliggande produkten för depåbevisen finns i det andra tillägget till OISF:s prospekt (se dokumentlistan 'New capital-raising model documents' här).

Den 1 april 2023: Andelar ersätter depåbevis som investeringsprodukt

  • Från och med den 1 april 2023 kommer alla berättigade personer eller organisationer i Sverige att kunna köpa andelar direkt från Oikocredit, och OISF kommer inte längre att utfärda depåbevis.
  • Från och med samma dag kommer alla depåbevis som innehas av investerare fram till detta datum att bytas ut mot andelar, och investerare som tidigare investerat i OISF via depåbevis kommer att bli direkta investerare i Oikocredit via andelar.
  • Oikocredit kommer att bli den enda enheten som erbjuder, emitterar och löser in Oikocredits investeringsprodukter i Sverige. OISF kommer att sluta administrera alla investeringar från och med detta datum.
  • Som alltid uppstår en fördröjning mellan en investerares begäran om emission och Oikocredits utfärdande av andelar. Ansökningar om depåbevis som görs i mars behandlas och, om de godkänns, utfärdas de i april som andelar.
  • Alla förfrågningar om depåbevis som görs från och med detta datum kommer att behandlas som förfrågningar om andelar i Oikocredit.

Investerare behöver inte vidta några åtgärder för att konvertera den underliggande produkten eller byta ut sina depåbevis. Om investerare inte samtycker till de ovannämnda ändringarna kan de begära inlösen av sin investering på samma sätt som för närvarande.

Läs mer om andelsrätter i tabellen nedan och här. Investerare rekommenderas att bekanta sig med de nyckeldokument som förklarar ändringarna (se dokument listade under 'New capital-raising model documents' här).

Jämförelse av de viktigaste egenskaperna hos nuvarande depåbevis och andelar

 

Depåbevis (nuvarande produkt)

Andelar (ny produkt)

 

Emittent

 

Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), med säte i Amersfoort, Nederländerna.

 

Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), med säte i Amersfoort, Nederländerna.

 

Typ av investering

 

Depåbevis utan rösträtt utfärdat av OISF för en aktie utfärdad av Oikocredit.

 

Icke-röstberättigat egetkapitalinstrument benämnt "Andelar" emitterat av Oikocredit.

 

Minsta investering

 

SEK 2000 (det nominella värdet för ett depåbevis).

 

SEK 2000 (det nominella värdet för en andel.

 

Emissionspris

 

Emissionspriset för ett depåbevis är det nominella värdet (2000 SEK). Emission till ett substansvärde som understiger 2000 SEK kräver en ändring av Oikocredits bolagsordning med godkännande av bolagsstämman.

 

Emissionspriset för en andel är det nominella värdet (2000 SEK) eller nettotillgångsvärdet, beroende på vilket som är lägst. Detta gör det möjligt för Oikocredit att emittera andelar om värdet på andelarna skulle sjunka, utan att behöva ändra bolagsordningen. Det har uttryckligen angivits i villkoren för deltagande hur substansvärdet per delägarandel i utländsk valuta beräknas om substansvärdet sjunker under det nominella värdet. Läs mer här.

 

Inlösenpris

 

Nominellt värde (2000 SEK) eller nettotillgångsvärdet, beroende på vilket som är lägst. Detta innebär att inlösenpriset inte får överstiga 2000 SEK, men kan vara lägre.

 

Samma som för depåbevis. Det har uttryckligen angivits i deltagarvillkoren hur nettotillgångsvärdet i utländsk valuta beräknas om nettotillgångsvärdet sjunker under det nominella värdet.

Läs mer här.

 

Utdelning

 

Enligt beslut av Oikocredits medlemmar vid den årliga bolagsstämman. Tidigare utdelningsnivåer har varit 2 %, 1 % och 0,5 % (se de senaste utdelningssiffrorna i tabellen över 5 års översikt i vår årsredovisning). Det har också funnits år då ingen utdelning har betalats ut.

 

Samma som för depåbevis.

 

Kostnader för investeringsförvaltning

 

I princip tillåtet, men har inte införts.

 

I princip tillåtet men, har inte införts.

 

Risker

 

En investering i depåbevis medför finansiella risker som är typiska för en investering i ett företags eget kapital. Dessa och andra risker beskrivs i OISF:s prospekt.
En investering är i grunden förknippad med betydande risker och kan leda till att det investerade kapitalet går helt förlorat.
Oikocredit strävar efter att skydda investerarnas kapital genom noggranna affärsbeslut och noggranna avsättningar för förväntade förluster, även om en kvarstående risk aldrig helt kan uteslutas.

 

Sedan Oikocredit startade 1975 har ingen investerare förlorat något av sitt kapital. Tidigare resultat är dock ingen garanti för framtida resultat.

 

Riskprofilen är densamma som för depåbevis. Riskerna med att investera i andelar beskrivs i ett nytt prospekt.

 

Inlösen

 

Du kan när som helst lämna en inlösenbegäran genom att fylla i ett inlösenformulär för att begära tillbaka dina pengar. Begäran om inlösen behandlas månadsvis.

Investeringsinlösen sker alltid enligt Oikocredits gottfinnande.

 

Liksom för depåbevis kan du lämna en begäran om inlösen. Inlösen behandlas månadsvis och är alltid avhängiga av Oikocredits gottfinnande. Dessutom kan Oikocredit också besluta att lösa in om en investerare inte längre uppfyller kraven för att vara berättigad eller innehavet motsvarar mindre än en andel.

 

Ansvar

 

Investerarnas ansvar är begränsat till det belopp de har investerat. Detta innebär att en investering kan gå förlorad till fullo, men investerarna kan inte hållas ansvariga för kooperativets skulder utöver det belopp de har investerat.

 

Samma som för depåbevis.


« Tillbaka