Oikocredit lanserar den första fasen av en ny modell för kapitalanskaffning i Sverige

Oikocredit lanserar den första fasen av en ny modell för kapitalanskaffning i Sverige

AGM-2019-17.jpg28 februari | 2023

Oikocredit börjar införa sin nya modell för kapitalanskaffning, som kommer att göra det möjligt för alla berättigade svenska organisationer eller privatpersoner att investera direkt i kooperativet. Befintliga svenska investerare överförs automatiskt till den nya modellen.

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) har inlett implementeringen av sin nya kapitalanskaffningsmodell i Sverige. När den nya modellen implementeras den 1 april 2023, kommer investerare att investera direkt i Oikocredit med hjälp av ett egetkapitalinstrument utan rösträtt som kallas andelar.

Andelar kommer att ersätta de medlemsaktier som getts ut av Oikocredit, de depåbevis som getts ut av Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF) för de medlemsaktier som stiftelsen innehar och de övriga investeringsprodukter som Oikocredits stödföreningar erbjuder i andra länder.

Med andelar kommer det inte att ske några förändringar för OISF-investerare när det gäller kostnader, möjligheten att investera eller till inlösen, utdelningsbestämmelser, riskprofilen eller vem man ska kontakta vid frågor. Oikocredits kontor i Nederländerna kommer även fortsättningsvis att vara den primära kontaktpunkten för investerare i Sverige  för allt som rör investeringar i Oikocredit.

Minimala ändringar för investerare

Andelarna är i huvudsak likvärdiga med de medlemsaktier med därtill hörande villkor som tidigare erbjöds av Oikocredit och de depåbevis som getts ut av OISF för medlemsaktier (se tabellen nedan).

Investerare behöver inte vidta några åtgärder för att byta ut sina depåbevis mot andelar i den andra fasen. Om investerare inte samtycker till ändringarna kan de begära att få sina investeringar inlösta på samma sätt som de kan göra för närvarande.

Den första fasen av förändringar träder i kraft den 1 mars 2023

Investerare i Sverige investerar för närvarande indirekt i Oikocredit via OISF. OISF är medlem av Oikocredit. Stiftelsen utfärdade depåbevis för medlemsandelar i Oikocredit till investerare.

Från och med den 1 mars 2023 omvandlas medlemsaktierna som OISF innehar till andelar. Som en följd av detta emitteras OISF:s depåbevis med andelar som underliggande produkt.

Den andra fasen inleds från och med den 1 april 2023

I den andra fasen, från och med den 1 april 2023, kommer alla berättigade personer eller organisationer i Sverige att kunna köpa andelar direkt från Oikocredit, och OISF kommer inte längre att utfärda depåbevis. Från och med samma dag kommer alla depåbevis som innehas av investerare fram till detta datum att bytas ut mot andelar, och investerare som tidigare investerat i OISF via depåbevis kommer att bli direkta investerare i Oikocredit via andelar.

Från och med nu kommer investerarna inte längre att investera via OISF och OISF kommer att sluta att administrera investeringar i Oikocredit. Stiftelsen kommer slutligen att avvecklas och upplösas vid ett senare tillfälle.

Läs mer om ändringen av andelar i tabellen nedan och här.

Depåbevis (nuvarande produkt) Andelar (ny produkt)
Emittent Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF), med säte i Amersfoort, Nederländerna. Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit), med säte i Amersfoort, Nederländerna.
Typ av investering Depåbevis utan rösträtt utfärdat av OISF för en aktie utfärdad av Oikocredit. Icke-röstberättigat egetkapitalinstrument benämnt "Andelar" emitterat av Oikocredit.
Minsta investering SEK 2000 (det nominella värdet för ett depåbevis). SEK 2000 (det nominella värdet för en andel.
Emissionspris Emissionspriset för ett depåbevis är det nominella värdet (2000 SEK). Emission till ett substansvärde som understiger 2000 SEK kräver en ändring av Oikocredits bolagsordning med godkännande av bolagsstämman. Emissionspriset för en andel är det nominella värdet (2000 SEK) eller nettotillgångsvärdet, beroende på vilket som är lägst. Detta gör det möjligt för Oikocredit att emittera andelar om värdet på andelarna skulle sjunka, utan att behöva ändra bolagsordningen. Det har uttryckligen angivits i villkoren för deltagande hur substansvärdet per delägarandel i utländsk valuta beräknas om substansvärdet sjunker under det nominella värdet. Läs mer här
Inlösenpris Nominellt värde (2000 SEK) eller nettotillgångsvärdet, beroende på vilket som är lägst. Detta innebär att inlösenpriset inte får överstiga 2000 SEK, men kan vara lägre.

Samma som för depåbevis. Det har uttryckligen angivits i deltagarvillkoren hur nettotillgångsvärdet i utländsk valuta beräknas om nettotillgångsvärdet sjunker under det nominella värdet. Läs mer här

Utdelning Enligt beslut av Oikocredits medlemmar vid den årliga bolagsstämman. Tidigare utdelningsnivåer har varit 2 %, 1 % och 0,5 % (se de senaste utdelningssiffrorna i tabellen över 5 års översikt i vår årsredovisning). Det har också funnits år då ingen utdelning har betalats ut. Samma som för depåbevis.
Kostnader för investeringsförvaltning I princip tillåtet, men har inte införts. I princip tillåtet men, har inte införts.
Risker

En investering i depåbevis medför finansiella risker som är typiska för en investering i ett företags eget kapital. Dessa och andra risker beskrivs i OISF:s prospekt.
En investering är i grunden förknippad med betydande risker och kan leda till att det investerade kapitalet går helt förlorat.
Oikocredit strävar efter att skydda investerarnas kapital genom noggranna affärsbeslut och noggranna avsättningar för förväntade förluster, även om en kvarstående risk aldrig helt kan uteslutas.

 

Sedan Oikocredit startade 1975 har ingen investerare förlorat något av sitt kapital. Tidigare resultat är dock ingen garanti för framtida resultat.

Riskprofilen är densamma som för depåbevis. Riskerna med att investera i andelar beskrivs i ett nytt prospekt.
Inlösen

Du kan när som helst lämna en inlösenbegäran genom att fylla i ett inlösenformulär för att begära tillbaka dina pengar. Begäran om inlösen behandlas månadsvis.

Investeringsinlösen sker alltid enligt Oikocredits gottfinnande.

Liksom för depåbevis kan du lämna en begäran om inlösen. Inlösen behandlas månadsvis och är alltid avhängiga av Oikocredits gottfinnande. Dessutom kan Oikocredit också besluta att lösa in om en investerare inte längre uppfyller kraven för att vara berättigad eller innehavet motsvarar mindre än en andel.
Ansvar

Investerarnas ansvar är begränsat till det belopp de har investerat. Detta innebär att en investering kan gå förlorad till fullo, men investerarna kan inte hållas ansvariga för kooperativets skulder utöver det belopp de har investerat.

Samma som för depåbevis.

« Tillbaka